Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad na Druhý pôstny týždeň 2018

Liturgický prehľad

na Druhý pôstny týždeň 2018

Pondelok

26. II.

 
Farský kostol 15.30 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša + Michal Božidar

Utorok

27. II.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Ján, Helena Skvašíkovi
  7.00 – 8.00 Sv. spoveď  
  15.30 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša + Anna Petríková – 1.výr.

Streda

28. II.

 
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša  BP Kamily Lelkovej – 60.r.

Štvrtok

1. III.

Prvý štvrtok mesiaca – Deň modlitieb za kňazov a nové duchovné povolania
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Andrej, Anna Gazdovi
  7.00 – 8.00 Sv. spoveď  
  15.30 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša + Ján Furster – 3.výr.
    Euch. adorácia  
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani  

Piatok

2. III.

Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 17.00 hod Krížová cesta  
    Sv. omša + čl. Bratstva B. Srdca
    Pob. na I. piatok  

Sobota

3. III.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 7.00 hod Fatima + čl. Ružencového bratstva
  17.00 hod Vešpery + Pôstna kázeň  
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

4. III.

TRETIA  PÔSTNA  NEDEĽA  /  Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša + Anna Lelková – 1.výr.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Krížová cesta + Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – o 14 45 Korunka B. Milosrdenstva a po nej pobožnosť Krížovej cesty s vešperami.
  2. Celodenná eucharistická adorácia: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. V tomto týždni – na Prvý štvrtok obetujme Pánu Bohu svoje modlitby a obety za kňazov a nové duchovné povolania. V Prvý piatok v Pôstnom čase odprosujme Božské Srdce za previnenia a ľahostajnosť ľudí, po sv. omši je ofera Bratstva B. Srdca. Fatimská sobota nech je dňom prežívaným pri Božej Matke v úcte jej Nepoškvrneného Srdca. Nastávajúcu nedeľu popoludní je výmena ružencových tajomstiev.
  4. Jarné prázdniny – Počas prázdnin katechézy žiakov nebudú. Prežime tento týždeň viac v pôstnom duchu – účasťou na sv. omši, zájsť navštíviť Pána Ježiša v Oltárnej Sviatosti na adoráciu. Prežime prázdniny s Pánom Bohom. Birmovanci využite čas na dokončenie skúšok.
  5. Farské slávnosti – Slávnosť Prvého sv. prijímania v našej farnosti bude 27.V.2018, Slávnosť birmovania 14.X.2018. Tak prvoprijímajúcich ako aj birmovancov povzbudzujme slovami i príkladom k aktívnemu prežívaniu viery – modlitbou a horlivosťou pri bohoslužbách a patričným správaním v škole a na verejnosti.
  6. Farská púť – v prílohe FL dostávate informácie ohľadom farskej púte. Tento rok sú dve jubileá P. Pia. Niektoré miesta sme už navštívili, niektoré sú nové. Ideme si znova vyprosiť ďalšie milosti. Záujemci prihláste sa do konca marca v sakristii.
  7. FER a FPR – Funkčné obdobie Farskej ekonomickej a Farskej pastoračnej rady vo februári končí. Tým, ktorí boli doteraz členmi rád vyjadrujeme poďakovanie za ich pomoc počas predošlého obdobia. V prílohe FL sú lístky, na ktoré môžete napísať svoje návrhy nových členov FER a FPR – nie hlasy! Nie sú to voľby, lebo nejde o funkciu, ale o vaše vyjadrenie názoru, kto by si podľa vás mohol zodpovedne plniť povinnosti, vyplývajúce z členstva (sú na lístku). Nech je to človek, ktorý prakticky žije svoju vieru, má chuť a čas zveľaďovať farnosť, pracovať pre ňu a obetovať sa. Nie je to vždy jednoduché, preto je k tomu potrebná horlivosť byť tu pre farnosť aj v náročných situáciách. Svoje lístky prineste najbližšiu nedeľu do schránky, ktorá bude v kostole za lavicami. Napíšte len tých, ktorých ste sa aj opýtali, či sú ochotní stať sa členmi rád.
  8. Pôstny čas – prežívajme intenzívne ako dobu pokánia. Prijmite pozvanie aj na pôstne kázne v sobotu pri vešperách.
  9. Ofera – Na budúcu nedeľu je ofera na rekonštrukciu kostola. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  10. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 4, horliteľka p. Anna Komarcová.

Sobota, 17 30 hod.: Timotej Gič, Kristína Piškaninová, Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská..

Nedeľa, 14 45 hod.: Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Mária Kohutová

Utorok

Jana Dzurková

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Eva Skarbová

Prvoprijímajúci

Streda

Mária Chvostaľová

xxx

xxx

Marta Burdová

Štvrtok

Anna Savková

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Mária Janušová

Beáta Kohutová

Piatok

Erika Gičová

xxx

xxx

Timotej Gič

Sobota

Tomáš Tkáč

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Zuzana Chvostaľová

Emília Polačková

Michal Kováč

Magdaléna Chvostaľová

Michal Chvostaľ

Jozef Polačko

Františka Gičová

Michal Kohut

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Eva Frimmerová, č.d. 334; Nikola Frimmerová, č.d. 334; Mária Fursterová, č.d. 199; Dana Fursterová, č.d. 199; Mária Gazdová, č.d. 361.

Upratovanie kostola: sobota, 8 00 hod.:

Viera Gazdová, č.d. 551; Monika Gazdová, č.d. 423; Nikola Gazdová, č.d. 423; Viktória Gazdová, č.d. 423; Magdaléna Gerbocová, č.d. 591.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.