Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Jasaj Bohu, celá zem."

Ž 66, 1

Liturgický prehľad na 6. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

na 6. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

12. II.

II. deň zmiernej fašiangovej poklony
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Ján Piškanin – pohr.
  19.30 hod Fašiangová pob. s Euch. požehnaním  

Utorok

13. II.

III. deň zmiernej fašiangovej poklony
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP kňaza Michala Harakaľa – 40.r.
  19.30 hod Záver fašiang. poklony  

Streda

14. II.

POPOLCOVÁ  STREDA 

Začiatok Pôstneho obdobia   /   Deň prísneho pôstu

Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša  BP Viliama Dzurka – 25.r.
  14.40 hod Posvätné čítanie  
  15.45 hod Vešpery  
  17.00 hod Sv. omša + Pavlína Petrová – 30.deň pohrebu

Štvrtok

15. II.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Michal, Margita Lelkovi
  17.00 hod Sv. omša + kňaz Andrej Piškanin
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Euch. pob.  

Piatok

16. II.

 
Farský kostol 17.00 hod Krížová cesta  
    Sv. omša BP Heleny Božidarovej – 60.r.

Sobota

17. II.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Mareka Repka – 45.r.
  17.00 hod Vešpery  
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

18. II.

PRVÁ  PÔSTNA  NEDEĽA
Farský kostol  6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša BP Martina Harakaľa s rod.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Krížová cesta + Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Fašiangová zmierna poklona – Dnes od 15 00 začíname tri dni fašiangovej zmiernej poklony, sv. ruženec začne o 18 45 hod. a fašiangová pobožnosť o 19 30 hod. s eucharistickým požehnaním. Adorácia pokračuje v pondelok ráno. Je to 40 hodinová adorácia odprosení a náhrady Ježišovi Kristovi za hriechy, ktorými ho ľudia urážajú. S kajúcim srdcom a úmyslom zadosťučinenia za hriechy dnes vo fašiangovú nedeľu, pondelok a utorok obetujme čas na adoráciu a pozvime všetkých členov rodiny k eucharistickej poklone. Z pondelka na utorok bude aj celonočná adorácia. Týmto odprosovaním sa máme pripraviť na vstup do obdobia Veľkého Pôstu. Nech ho nezanedbá žiaden člen našej rodiny.
 2. Eucharistická adorácia:

Pondelok

od 7.00 hod. – 16.00 hod., od 17.30 hod. celonočná (19.30 hod. pobožnosť)

Utorok

od 7.00 hod. – 16.00 hod., od 17.30 hod. do 19.30 hod., Euch. požehnanie.

Streda

od 7.00 hod. – 15.00 hod.

Štvrtok 

od 7.00 hod. – 19.30 hod.

Piatok

od 7.00 hod. – 16.00 hod. 

 1. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov. Je prejavom našej kajúcnosti s ktorým chceme začať Pôst. Sv. spoveď sa vyžaduje aj k získavaniu odpustkov, ktoré nám ponúka Pôstne obdobie.
 2. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

Farský kostol

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Obdobie Veľkého Pôstu – Popolcová streda je začiatkom obdobia Veľkého pôstu a začiatkom prípravy na slávenie veľkonočných sviatkov.

  Pôstna disciplína Katolíckej cirkvi:    

  Popolcová streda je dňom prísneho pôstu, čo znamená iba 3x na deň jesť, z toho raz dosýta a vylúčiť mäsitý pokrm. Príkaz pôstu viaže každého kresťana katolíka vo svedomí pod ťažkým hriechom od 18. do 60.r. života. V tento deň nemožno nahradiť pôst iným skutkom pokánia!

  Od 14. r. života viaže iba povinnosť zdržanlivosti od mäsitého pokrmu. Ale aj mladších treba privykať podľa možnosti zachovať pôst.

  Každý piatok v roku – nielen počas Pôstneho obdobia – je v Cirkvi dňom pokánia. Teda sme povinní vykonať jeden z nasledujúcich kajúcich skutkov:

  1. zdržanlivosť od mäsitého pokrmu
  2. účasť na sv. omši
  3. bolestný ruženec
  4. krížová cesta

  Čokoľvek z týchto skutkov si možno vybrať, ale nejakým z nich máme zachovávať piatky počas celého roka, ak naň nepripadne slávnosť. Aj nezachovanie tohoto cirkevného prikázania nás viaže pod hriechom.

 2. Pobožnosť Krížovej cesty – Počas Pôstneho obdobia sa ju budeme modlievať v piatky a nedele. Je obdarená možnosťou získať úplné odpustky. Môžeme ich obetovať za seba alebo za duše v očistci. Odpustky možno získať iba v stave milosti posväcujúcej. Kto sa potrebuje vyspovedať, má možnosť počas týždňa.
 3. Pôstny čas – je čas ticha a zamýšľania sa nad sebou, časom konania kajúcich skutkov. Poraďme sa so spovedníkom, ako najosožnejšie pre svoju dušu môžeme prežiť tento svätý čas. Nezabudnime, že v období Veľkého Pôstu sa nezúčastňujeme zábav a vyhýbame sa každej forme hluku, aby sme tichom, modlitbou a Božou prítomnosťou pripravili svoju dušu na pokánie.
 4. Ofera – Na budúcu nedeľu je jarná ofera na katolícku charitu. Touto zbierkou na prahu Pôstneho obdobia vykonajme skutok milosrdenstva voči biednym ako znak pokánia za naše hriechy. Dať almužnu spolu so zanechaním hriešneho života je jedna z foriem odčinenia hriechov. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 5. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 2, horliteľka p. Eva Skarbová.

Sobota, 17 30 hod.: Matej Treščák, Filip Kohút, Peter Kohút, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová.

Nedeľa, 14 45 hod.: Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohutová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Františka Gičová

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Utorok

Emília Polačková

xxx

xxx

Prvoprijímajúci

Streda

Miriama Chvostaľová

Erika Gičová

Anna Piškaninová

Júlia Krivjanská

Jozef Polačko

Bernard Piškanin

Anna Savková

Beáta Kohutová

Štvrtok

Zuzana Chvostaľová

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Michal Kohut

Jozef kováč

Piatok

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Timotej Gič

Sobota

Jozef Hančarik

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Nedeľa

Jana Dzurková

Mária Chvostaľová

Magdaléna Chvostaľová

Patrícia Piškaninová

Štefan Piškanin

Marek Makar

Michal Chvostaľ

Mária Kohutová

Upratovanie kostola: utorok, 19 45 hod.:

Ľubomíra Dzurková, č.d. 408, Gabriela Dzurková, č.d. 457, Anna Dzurková, č.d. 72, Anna Dzurková, č.d. 582, Lenka Dzurková, č.d. 408.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Diana Dzurková, č.d. 81, Denisa Dzurková, č.d. 365, Zuzana Dzurková, č.d. 408, Laura Dzurková, č.d. 156, Anna Džuganová, č.d. 621.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.