Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Dobroreč, duša moja, Pánovi"

Ž 103

Liturgický prehľad vo Vianočnom období 2018

Liturgický prehľad

vo Vianočnom období 2018

Pondelok

1. I.

Slávnosť  Bl.  PANNY  MÁRIE  BOHORODIČKY – prikázaný sviatok  /  Nový rok
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša BP Jozefa
  10.00 hod Sv. omša BP rod. Chvostaľovej a Kačurovej
    Euch. adorácia  
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  
    Vešpery  

Utorok

2. I.

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Bernardína Petríková – 7.výr.

Streda

3. I.

Najsv. mena Ježiš; spomienka
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša BP Samuela, Zuzany a Nely

Štvrtok

4. I.

Prvý štvrtok mesiaca – Deň modlitieb za kňazov a nové povolania
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Štefan Gumenický – 1.výr.
  17.00 hod Sv. omša + Pob. za kňazov BP Dominiky Fencákovej – 20.r.
    Euch. adorácia  
  23.00 hod Hodina Getsemani  

Piatok

5. I.

TROJKRÁĽOVÁ  VIGÍLIA  /  Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 15.45 hod Vešpery  
  17.00 hod Vigília – svätenie Trojkráľovej vody + čl. Bratstva B. Srdca
    Trojkráľová večera v rodinách  

Sobota

6. I.

Slávnosť  ZJAVENIA  PÁNA  – Troch kráľov, prikázaný sviatok

Prvá sobota mesiaca – fatimská

Farský kostol 6.30 hod Posvätné čítanie + Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša + čl. Bratstva sv. ruženca
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
    Euch. adorácia  
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  
    Vešpery  

Nedeľa

7. I.

NEDEĽA  KRSTU  KRISTA  PÁNA – Obnova krstných sľubov

Prvá nedeľa mesiaca  /  záver vianočného obdobia

Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša BP Milana a Jany Dzurkových
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
    Euch. adorácia  
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  
    Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Po farskej sv. omši bude vystavenie Najsv. Sviatosti až do polnoci. Spoločná modlitba sv. ruženca o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva s požehnaním.
 2. Posledný deň roka – Pri spoločnom stole – silvestrovský obed, večera zhodnoťme v kruhu svojich najbližších uplynulý rok a odprosme sa navzájom za previnenia a krivdy, ktorými sme si ublížili. Nech každý z členov rodiny prehovorí, každého s pokojom vypočujme. Potom spoločne predstúpme pred Ježiša Krista v Oltárnej Sviatosti. Predstúpme v poďakovaní za toľké dobrodenia a dary, aj za to, čomu sme nerozumeli, ale prijali sme kríž, či skúšku vo viere. Odprosujme ho za mnohé prejavy ľahostajnosti. Každého člena s osobitnou prosbou o Božie požehnanie vložme do Ježišovho Srdca vyprosujúc pre neho milosrdenstvo. V našich myšlienkach prejdime celú farnosť a odporúčajme ju Božej prozreteľnosti. Pred polnocou bude ďakovná pobožnosť a na prelome rokov eucharistické požehnanie. Nový rok privítame sv. omšou v prvých minútach, ktorými chceme zasvätiť všetko, čo nás čaká Pánu Bohu a Božej Matke.
 3. Celodenná eucharistická adorácia: Štv; Pia do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 4. Sviatosť pokánia: pol hodinu pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 5. Slávnosť Bl. Panny Márie Bohorodičky – Nový rok, je prikázaným sviatkom. Po farskej sv. omši až do popoludňajších vešpier je čas k tichej modlitbe pred Eucharistiou na rozhovor s Pánom o novom roku.
 6. Slávnosť Zjavenia Pána – Troch kráľov je prikázaným sviatkom. Na vigíliu v piatok večer prichádzame na svätenie Trojkráľovej vody. Spolu s kňazom vzývame celé nebo o pomoc, aby nábožné používanie Trojkráľovej vody zamedzilo pôsobenie Zlého v našich príbytkoch a rodinách a všetkom, čo bude ňou pokropené: jedlo, veci, ktoré používame, dvor a záhrada, … Každý deň v roku sa ňou prežehnávajme odchádzajúc a prichádzajúc domov.
  Ako sväteniny sa tejto vody treba často aj napiť. Počas celého roka potrebujeme Božiu ochranu, preto túto vodu aj pravidelne užívajme. Vodu si môžete nabrať v kostole (pri spovednici) počas celého roka.
  Keďže u nás je zvykom na Trojkráľovú vigíliu mať doma aj Trojkráľovú večeru, Posvätné čítania zo slávnosti budú až nasledujúci deň ráno s Rannými chválami.
 1. Koleda – Kto si chce dať požehnať dom, nech nahlási svoju adresu v sakristii. Koleda bude na Tri krále po farskej sv. omši.
 2. Nedeľa Krstu Krista Pána – je sviatkom, v ktorom si pripomíname veľkosť hodnosti, ktorú sme dostali pri sv. krste. Pri sv. omši si obnovíme krstné sľuby (nezabudnime na sviece). Týmto sviatkom sa končí vianočné obdobie.
 3. V tomto týždni – máme Prvý štvrtok mesiaca – modlíme sa za kňazov; Prvý piatok – spoločná sv. omša členov Bratstva + ofera; Fatimská sobota – popoludní pred Korunkou a Prvá nedeľa mesiaca – výmena ružencových tajomstiev + ofera Bratstva.
 4. Ofera – na rekonštrukciu kostola bude v nasledujúcu nedeľu. Pán Boh zaplať.
 5. Časopisy – pri vchode do kostola ponúkame časopis Boromeo na podporu Košického kňazského seminára a ostatné tituly na podporu misií. Pán Boh zaplať.
 6. Prvoprijímajúci – Prosíme rodičov, aby opakovali s tretiakmi prvú časť Katechizmu – Katolícka vierouka. Skúška bude po prázdninách.
 7. Vianočné obdobie – vystavené Betlehemské jasle to nie sú len ozdoba kostola. Pozývajú nás k modlitbe a rozjímaniu nad láskou Boha k ľuďom a k vyprosovaniu si vzájomnej lásky.
 8. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 5., horliteľka p. Martina Čovanová.

Pondelok, 14 15 hod.: Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik.

Sobota, 14 15 hod.: Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák, Filip Kohút, Peter Kohút.

Nedeľa, 14 15 hod.: Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Chvostaľová

Bernardína Piškaninová

Júlia Krivjanská

Anna Piškaninová

Jozef Kováč

Michal Chvostaľ

Michal Kováč

Magdaléna Chvostaľová

Utorok

Tomáš Tkáč

xxx

xxx

Beáta Kohutová

Streda

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Mária Kohutová

Štvrtok

Dominika Fencáková

xxx

xxx

Mária Janušová

Piatok

Miriama Chvostaľová

Patrícia Piškaninová

Marek Makar

Valéria Čopíková

Sobota

Henrieta Gnipová

Františka Gičová

Michal Kováč

Anna Piškaninová

Jozef Hančarik

Michal Kohut

Štefan Piškanin

Zuzana Chvostaľová

Nedeľa

Anna Savková

Eva Skarbová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Bernard Piškanin

Jozef Polačko

Simona Psárová

Emília Polačková

Upratovanie kostola: utorok, 17 30 hod.:

Anna Brečková, č.d. 506; Anna Brudňaková, č.d. 207; Ladislava Brudňaková, č.d. 207; Marta Burdová, č.d. 498; Marta Burdová, č.d. 285.

Upratovanie kostola: piatok, 18 00 hod.:

Mária Burdová, č.d. 549; Valéria Burdová, č.d. 536; Anna Burdová, č.d. 427; Ľubica Burdová, č.d. 491; Mária Burdová, č.d. 242.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.