Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

Liturgický prehľad vo Vianočnej oktáve 2017

Liturgický prehľad

vo Vianočnej oktáve 2017

Pondelok

25. XII.

Slávnosť  NARODENIA  PÁNA
Farský kostol 6.30 hod Ranné chvály  
  7.00 hod  Omša na úsvite – Pastierska  
  9.30 hod Omša vo dne (farská) – Slávnostná za farnosť 
  14.00 hod Jasličková pobožnosť  
    Vešpery  

Utorok

26. XII.

Sv. Štefana, prvého mučeníka; sviatok
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod  Sv. omša  BP Jozefíny Krivjančinovej – 80.r. 
   10.00 hod Sv. omša + požehnanie koledníkov BP Štefana Nemčíka s rod. 
    Koledovanie detí v rodinách  

Streda

27. XII.

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu; sviatok
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša + Štefan Burda – 3.výr.

 Štvrtok

28. XII.

Sv. Betlehemských neviniatok; sviatok
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Juraja Nemčíka s rod.
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Euch. pob.  

Piatok

29. XII.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Ján Ivan

  Sobota

30. XII.

 
Farský kostol 17.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami + Mária Fencáková
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

31. XII.

NEDEĽA  SV.  RODINY  –  JEŽIŠA,   MÁRIE  A  JOZEFA  /  Požehnanie rodín

Záver občianskeho roka

Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod  Sv. omša  + Michal, Alžbeta Kohútovi, č.d. 18 
  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod  Hodina Milosrdenstva   
    Vešpery   
   23.15 hod Posvätné čítanie   
    Te Deum – Poďakovanie za starýrok s požehnaním na prelome rokov  
  00.00 hod Novoročná sv. omša – farská za farnosť 

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: namiesto pobožnosti navštívime dnes hroby svojich príbuzných na cintoríne, zažneme sviece s betlehemským svetlom a pomodlíme sa tam Korunku Božieho milosrdenstva.
 2. Celodenná eucharistická adorácia: Štv; Pia do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia: pol hodinu pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Štedrý deň – Za hlaholu zvonov v duchu spojení s celou farnosťou i sv. Cirkvou začneme sláviť vianočné sviatky spoločne o 18 00 Snažme sa tento sv. večer prežiť v blízkosti svojich najdrahších v spoločnej modlitbe, čítaní state Sv. Písma o Pánovom narodení a spevom vianočných kolied. Dbajme o tradičné kresťanské prežívanie sv. večere i celej vigílie.
  Všetkých farníkov pozývame na polnočnú sv. omšu. Zvlášť prosíme rodičov, aby upravili režim dňa svojim deťom tak, aby mohli prísť na Polnočnú. Neľutujme túto obetu, ktorá je príznačná iba raz v roku a ako rodina je pohromade pri štedrovečernom stole, tak nech je spolu aj pri oltári na Polnočnej.
 5. Slávnosť Božieho narodenia – sv. Cirkev podľa tradície slávi tri sv. omše v čase – Omša v noci (polnočná) – Anjelská; Omša na úsvite – pastierska; Omša vo dne (farská) – slávnostná.
 6. „Urbi et Orbi“ – Na Božie narodenie presne na poludnie Jeho Svätosť Pp. František udelí svoje apoštolské požehnanie Urbi et Orbi – Mestu Rímu a celému svetu. Je spojené s úplnými odpustkami. Možno ho sledovať v priamom prenose v televízii a v rádiu.
 7. Jasličková pobožnosť – bude na Božie narodenie popoludní o 14 00 Pozývame všetky rodiny a deti na požehnanie pri jasličkách.
 8. Vianočná oktáva Narodenia Pána – trvá od 25. XII. do 1. I. Počas nej sa zúčastňujme sv. omší a slávme tieto sviatočné dni pri betlehemských jasliach.
 9. Sviatok sv. Štefana – pri sv. omši o 10 00 bude požehnanie koledníkov, ktorí navštívia naše rodiny. Ofera spojená s koledovaním v tento deň bude obetovaná na kostol. Pán Boh zaplať za vaše milodary. Koledovanie začne hneď po sv. omši.
 10. Sviatok Sv. Rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa – pri sv. omši si manželia obnovia svoje manželské sľuby, po ktorých prijmú požehnanie. Manželia nech si sadnú spolu.
 11. Posledný deň občianskeho roka – bude celodenná poklona. Pozývame na ňu všetkých farníkov, aby ďakovali za prežitý rok a odprosovali za svoje previnenia. Tento deň strávme pred Pánom Ježišom v Eucharistii. Na prelome rokov bude eucharistické požehnanie. Do nového roka vstúpime o polnoci novoročnou sv. omšou.
 12. Úplné odpustky vo Vianočnom období – môžme získať: na posledný deň roka za spev ďakovného hymnu Te Deum a na Nový rok za vzývanie Ducha Sv., ktorým začneme všetky novoročné sv. omše.
 13. Vo vianočnom období – sa po sv. omši vždy zastavme pri betlehemských jasličkách. Podľa vzoru pastierov a mudrcov z Východu aj my tam prinášajme svoje dary – modlitby a obety dňa. Ukážme deťom a učme ich, že Vianoce sú o tom, aby sme Božiemu Synovi každý deň niečo obetovali, čo mení náš život k lepšiemu. Finančná zbierka pri jasličkách je určená na udržiavanie Baziliky Božieho narodenia v Betleheme, ktorá stojí priamo na mieste, kde sa narodil Boží Syn.
 14. Záujemci o fašiangový ples nech sa prihlásia u Františky Gičovej do nedele.
 15. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 4., horliteľka p. Anna Komarcová.

Sobota, 16 15 hod.: Mária Sklenčárová, Júlia Krivjanská, Tomáš Tkáč, Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Timotej Gič, Kristína Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Kohutová

Anna Savková

Anna Piškaninová

Michal Kováč

Štefan Piškanin

Bernard Piškanin

Patrícia Piškaninová

Júlia Krivjanská

Utorok

Simona Psárová

Miriama Chvostaľová

Michal Kováč

Magdaléna Chvostaľová

xxx

Michal Chvostaľ

Dominika Fencáková

Streda

Jozef Polačko

xxx

xxx

Jana Dzurková

Štvrtok

Valéria Čopíková

xxx

xxx

Jozef Kováč

Piatok

Emília Polačková

xxx

xxx

Michal Kohut

Sobota

Beáta Kohutová

Anna Piškaninová

Timotej Gič

Erika Gičová

Nedeľa

Zuzana Chvostaľová

Františka Gičová

Marta Burdová

Magdaléna Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Patrícia Piškaninová

Jozef Piškanin

Tomáš Tkáč

Marek Makar

Henrieta Gnipová

Jozef Hančarik

Mária Janušová

Upratovanie kostola: streda, 17 45 hod.:

Jana Bončíková, č.d. 371; Adriana Bončíková, č.d. 304; Stanislava Bončíková, č.d. 322; Anna Bončíková, č.d. 531; Jana Bončiková, č.d. 531.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Helena Božidarová, č.d. 513; Katarína Božidarová, č.d. 613; Renáta Božidarová, č.d. 579; Katarína Božidarová, č.d. 613; Martina Božidarová, č.d. 579.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.