Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Liturgický prehľad na 30. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 30. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

30. X.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Jozef Onderčin – 30.deň pohrebu
  8.00 hod Sv. spoveď chorých  
  14.30 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Okt. pob. + sv. omša BP Olivera Hišema

Utorok

31. X.

VIGÍLIA  SLÁVNOSTI  VŠETKÝCH  SVÄTÝCH

Záver mariánskeho mesiaca a októbrových pobožností 

Farský kostol 8.00 – 10.00 Sv. spoveď  
  14.30 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod VigíliaSv. omša s vešperami BP Nikoly – 25.r.
    Ružencová procesia  
    Noc so svätými – Celonočná adorácia  

Streda

1. XI.

Slávnosť  VŠETKÝCH  SVÄTÝCH – prikázaný sviatok

Začiatok Oktávy za duše v očistci

Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša BP Margity Fencákovej – 70.r.
  9.30 hod Farská sv. omša za farnosť
  14.30 hod Vešpery  
    Procesia na cintorín  

Štvrtok

2. XI.

SPOMIENKA  NA  VŠETKÝCH  VERNÝCH  ZOSNULÝCH  /  Prvý štvrtok mesiaca
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša + Jozef Januš
  10.30 hod Sv. omša + Pob. za zosnulých za všetkých zosnulých
  15.00 hod Cintorín  
  15.45 hod Vešpery  
  17.00 hod Sv. omša na úmysel Sv. otca

Piatok

3. XI.

Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Jozef Skvašik – 5.výr.
  15.00 hod Cintorín  
  17.00 hod Sv. omša + čl. Bratstva B. Srdca
    Pob. na I. piatok  

Sobota

4. XI.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 7.00 hod Fatima + čl. Bratstva sv. ruženca
  15.00 hod Cintorín  

Nedeľa

5. XI.

TRIDSIATA  PRVÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“  /  Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša BP Martina Bednára – 18.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
    Euch. adorácia  
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  
    Cintorín  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Stretnutie nových horliteľov ruží bude dnes o 13 45 v katechetickej miestnosti. Pobožnosť sv. ruženca začne o 14 15 hod. a po nej Hodina Milosrdenstva s eucharistickým požehnaním.
 2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole: V zimnom období bude vystavenie Najsv. Sviatosti k poklone vo farskom kostole: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň od 6 00 hod. – 20 00 hod.
 3. Sviatosť pokánia + odpustky za zosnulých: K sv. spovedi pristupujeme nielen z dôvodu I. piatku, ale aj z dôvodu možnosti získania odpustkov pre duše v očistci. Nikto z nás nevie, koľkí z našich príbuzných sú ešte v očistci a potrebujú našu pomoc a koľko je tam duší, na ktoré si nikto nespomína. Sú to naši budúci orodovníci v nebi. Pomôžme im, aby sa oni prihovárali za nás u Pána Boha.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod 16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Štvrtok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Októbrové pobožnosti – zakončíme v utorok Ružencovou procesiou. Prineste si so sebou sviece (najlepšie vložené do umelého krytu kvôli vetru). Deti a mladých pozývame zapojiť sa do spoločnej modlitby sv. ruženca počas mariánskeho sprievodu. Zhrňme všetky svoje októbrové úmysly a s dôverou ich predložme nebeskej Matke.
 2. Halloween – je názov pohanského sviatku zlých duchov. Každá akcia označená týmto názvom (hoci vyzerá nevinne) má spätosť so Zlom a ľudia zúčastňujúci sa na nich sa otvárajú pre ich pôsobenie. Berme vážne výzvu kňazov – exorcistov, aby sa naši mladí za žiadnych okolností nezúčastňovali takýchto akcií, lebo ohrozujú svoju dušu. Aj tzv. halloweenská výzdoba – vyrezávané dyne so sviecami v dome či pred domom znamená, že v tomto dome neuctievame Pána Boha, ale diabla. Sú to skúsenosti exorcistov. Neignorujme ich. My, katolíci, sa spojme v posledný októbrový večer na spoločnej modlitbe tiež so sviecami, ale nie halloweenskými, ale k úcte našich svätých.
 3. Slávnosť Všetkých svätých – začína vigíliou v utorok večer a pokračuje nasledujúci deň. Je to sviatok oslávenej Cirkvi v nebi, ktorá oroduje za nás – putujúcu Cirkev na zemi a Cirkev trpiacu v očistci. Veľmi potrebujeme ich pomoc, preto si nájdime čas na nočnú adoráciu a v ich prítomnosti, najmä vzývajúc našich krstných a birmovných patrónov, modlime sa za odvrátenie každého zla, čo na nás číha na zemi. Je to prikázaný sviatok. Viaže nás vo svedomí pod ťažkým hriechom účasťou na sv. omši a zdržiavaním sa telesných prác a nákupov.
 4. Deň Dušičiek – tak zvykneme nazývať Spomienku na všetkých verných zosnulých. Je to deň, kedy Cirkev oslávená – svätci v nebi a my – Cirkev putujúca sa spájame v spoločnej modlitbe o Božie milosrdenstvo pre duše v očistci. Cirkev určila osem milostivých dní na získanie úplných odpustkov pre zosnulých tzv. Oktávu za duše v očistci od 1. XI. – 8. XI.

  Už v stredu v popoludňajších hodinách sa pripájame k modlitbám putujúcej Cirkvi a po vešperách začíname procesiu, ktorou otvárame túto Oktávu za zosnulých. Počas nej možno získavať odpustky pre zosnulých a to takto:

  • každý deň navštíviť cintorín a pomodliť sa akúkoľvek modlitbu za zosnulých
  • pristúpiť k sv. prijímaniu
  • pomodliť sa na úmysel Sv. otca (Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu)
  • ešte pred návštevou cintorína vzbudiť si ľútosť nad hriechmi a náklonnosťami k zlému a úmysel, že chceme tieto odpustky získať pre duše v očistci

  2. XI. možno získať tieto odpustky 2 krát – raz na cintoríne a raz v kostole za Modlitbu Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha).

  Na cintoríne sa správajme ticho a dôstojne, upozornime na to aj deti, že je to posvätné miesto. Vyhýbajme sa všetkému, čo narúša úctu k zosnulým.

  Využime možnosť pristúpiť 2x k sv. prijímaniu a na Deň Dušičiek ho obetujme ako pomoc pre zosnulých. Sviece, ktoré chcete zapaľovať za zosnulých si môžete dať posvätiť od pondelka po sv. omši počas celej oktávy (aj kedykoľvek počas roka). Pomoc pre duše v očistci je skutkom milosrdenstva. Počas tejto Oktávy im pomáhajme modlitbou, sv. prijímaním, pôstom a dobrými skutkami. Spoločná modlitba Korunky B. milosrdenstva za duše v očistci, ktorú sa budú predmodlievať horlitelia ruží, bude na všetkých cintorínoch počas Oktávy o 15 00 hod.

 5. Prvý štvrtok mesiaca pripadá na Deň Dušičiek. Obetujme ho za zosnulých biskupov a kňazov, zvlášť za tých ktorí pochádzali alebo pracovali v našej farnosti.
 6. Prvý piatok sa v sv. prijímaní a v adorácii spojme s Božským Srdcom, odprosujúc za ľahostajnosť ľudstva. Po večernej sv. omši ofera Bratstva B. Srdca.
 7. Fatimská sobota počas Oktávy bude dňom vynáhrady nielen za hriešnikov urážajúcich Pána Boha a rúhajúcich sa Panne Márii, ale aj za duše zomrelých, ktorým Božia Matka môže aj vďaka našim modlitbám priniesť do očistca veľa úľavy a útechy.
 8. Prvá nedeľa mesiaca – po farskej sv. omši euch. adorácia a popoludní výmena ružencových tajomstiev.
 9. Ofera – na opravu farského kostola bude na budúcu nedeľu. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
 10. Organizácia pro life Fórum života – s podporou Konferencie biskupov Slovenska ponúka pri vchode do kostola na predaj sviečku za nenarodené deti. Aj keď jej cena je podstatne nižšia, zakúpením sviečky a svojím príspevkom podporujeme kampaň proti potratom, pomoc matkám v hmotnej núdzi a deťom bez domova. Sviečku môžete zapáliť 2.XI. v okne domu alebo na cintoríne.
 11. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 5, horliteľka p. Martina Čovanová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Mária Sklenčárová, Júlia Krivjanská, Tomáš Tkáč, Barbora Jenčová, Janka Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Timotej Gič

Magdaléna Chvostaľová

Xxx

xxx

Zuzana Dzurková

Františka Gičová

Utorok

Bernardína Piškaninová

Patrícia Piškaninová

Marek Makar

Michal Chvostaľ

Streda

Henrieta Gnipová

Erika Gičová

Michal Kováč

Magdaléna Chvostaľová

Bernard Piškanin

Jozef Hančarik

Anna Piškaninová

Júlia Krivjanská

Štvrtok

Emília Polačková

Jana Dzurková

Mária Kohutová

Patrícia Piškaninová

Anna Piškaninová

Júlia Krivjanská

Jozef Polačko

Marta Burdová

Jozef Kováč

Timotej Gič

Mária Chvostaľová

Františka Gičová

Piatok

Anna Savková

Štefan Piškanin

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Eliška Fencáková

Sobota

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Nedeľa

Mária Janušová

Eva Skarbová

Magdaléna Chvostaľová

Michal Kováč

Tomáš Tkáč

Jozef Polačko

Michal Kohut

Zuzana Chvostaľová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 00 hod.:

Zuzana Repková, č.d. 471; Anna Rybárová, č.d. 307; Miroslava Rybárová, č.d. 369; Marta Ryľaková, č.d. 562; Ladislava Ryľaková, č.d. 300.

Upratovanie kostola: piatok, 17 45 hod.:

Iveta Sabová, č.d. 201; Jana Salvová, č.d. 356; Anna Salvová, č.d. 356; Helena Sivčová, č.d. 115; Eva Skarbová, č.d. 3.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.