Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Príď, Pane, do svojho svätého chrámu."

Ž 24

Liturgický prehľad na 28. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 28. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

16. X.

Sv. Margity Márie Alacoque, panny; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Okt. pob. + sv. omša BP Andreja Čusa – 95.r.

Utorok

17. X.

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Štefan, Alžbeta Piškaninovi
Farský kostol 17.00 hod Okt. pob. + sv. omša + Andrej, Anna Kohútovi, č.d. 136

Streda

18. X.

Sv. Lukáša evanjelistu; sviatok
Farský kostol 8.30 hod Sv. omša + rod. Burdovej a Piškaninovej, č.d. 469
  9.00 hod Okt. pob.  

Štvrtok

19. X.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša BP rod. Ivanovej, č.d. 62
Farský kostol 17.00 hod Okt. pob. + sv. omša + Ján Polačko – 30. deň pohrebu
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Euch. pob.  

Piatok

20. X.

 
Farský kostol 17.00 hod Okt. pob. + sv. omša + Jozef, Anna Burdovi

Sobota

21. X.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Adriany Tkáčovej – 40.r.

Nedeľa

22. X.

DVADSIATA  DEVIATA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“  /  Misijná nedeľa
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Michal Krivjančin, č.d. 20
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  14.15 hod Okt. pob.  
    Hodina Milosrdenstva  

 

FARSKÉ OZNAMY 

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Spoločná modlitba sv. ruženca (októbrová pobožnosť) začne o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva s eucharistickým požehnaním.
 2. Celodenná eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 – 16 00 hod. (vešpery + euch. pobožnosť). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, kostol je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov; vo štvrtok aj počas večernej adorácie.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 8,9.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

Štvrtok

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 1,2.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol 

 1. BSR – Podľa stanov Ružencových bratstiev sa každé tri roky konajú voľby hlavného horliteľa a horliteľov ruží. Prosíme všetkých členov ruží, aby vo vedomí zodpovednosti za správny chod každej ruže zachovali nasledovné:

  – Dnes o 13 30 hod. bude stretnutie všetkých horliteľov v katechetickej miestnosti na fare.

  – všetci členovia ruží sa v priebehu týždňa stretnú so svojou horliteľkou vždy večer po sv. omši na fare v katechetických miestnostiach a to takto: pondelok ruža č. 1,2,3; utorok ruža č. 4,5,6; streda 17 00 hod. ruža č. 7,8,9; štvrtok ruža č. 10,11,12; piatok ruža č. 13 + detská a mládežnícka ruža. Toto stretnutie je potrebné urobiť kvôli sfunkčneniu jednotlivých ruží, najmä tých, kde z nejakej príčiny chýbajú členovia na predmodlievanie a mesačné stretnutie na spoločnej modlitbe a výmenu tajomstiev na I. nedeľu mesiaca, čo je podľa stanov povinné! Každý dobrovoľne berie na seba tieto záväzky ako člen Živého ruženca. Kto ich nemôže plniť a aj naďalej chce byť členom Bratstva, môže byť členom Svätého ruženca, kde sa počas týždňa sám v ľubovoľnom čase pomodlí všetky časti ruženca – radostný, Svetla, bolestný a slávnostný alebo členom Večného ruženca, kde sa pomodlí tieto časti raz v roku. Kvôli spresneniu záujmu členov vás prosíme, aby ste sa v týždni stretli.

  – Po osobných stretnutiach a rozhovoroch členov ruží s horliteľmi spoločne celé Bratstvo bude mať voľby hlavného horliteľa a horliteľov ruží na budúcu nedeľu, 22.X.2017 po októbrovej pobožnosti popoludní. Na toto stretnutie môžu prísť aj noví záujemci – deti, mladí i dospelí. Pripomíname, že podľa pápežského privilégia členovia ružencových bratstiev sú duchovne pripojení k Dominikánskej reholi a majú účasť na všetkých odpustkoch a milostiach, ktoré udeľuje Apoštolská stolica tejto reholi. Zvažujme svoje členstvo, ktoré je obdarené veľkými milosťami a požehnaním z prísľubov Panny Márie.

 2. Milión detí – 18. októbra sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“ Pápežská nadácia ACN Slovensko – u nás známa ako Kirche in Not – pripravila špeciálnu webovú stránku miliondeti.sk.
 3. Októbrové pobožnosti – privádzajme všetkých členov rodiny k Panne Márii. Obetujme jej našu modlitbu a spájajme ňou rodinné zväzky.
 4. Púť Tylicz – Najbližšiu sobotu vás pozývame do ružencovej záhrady pri Sanktuáriu Matky Božej v Tyliczi, kde sa uchováva jej milostivý obraz. Predtým si môžete urobiť nákupy v Leluchowe. Nahlásiť sa treba v sakristii do štvrtku a vyplatiť cestovné 10,- €. Odchod je ráno o 5 30 zo všetkých zastávok v obci.
 5. Misijná nedeľa – sa slávi na budúcu nedeľu. V tomto týždni sa modlime za všetkých misionárov o Božiu pomoc v ich namáhavej práci a taktiež za nové misijné povolania. Pamätajme na chudobných, chorých a opustených, o ktorých sa misionári starajú a na zdravotný personál, ktorý oparuje aj nevyliečiteľne chorých. Nech sú naše modlitby a misijná ofera na budúcu nedeľu skutkom milosrdenstva. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
 6. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Roman Krivjanský, rím. kat., syn rodičov Milana a Ivety rod. Kováčovej, nar. v Snine a bývajúci v Dlhom n/Cir. a Anna Janušová, rím. kat., dcéra rodičov Jozefa a Anny rod. Piškaninovej, nar. v Snine a bývajúca v Bratislave. Sobáš: 28.X.2017 o 14 00 hod. vo farskom kostole. Ohlasujú sa po II. krát.
  Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.
 1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: jednotlivé ročníky z katechéz, ostatné dni ruža č. 3, horliteľka p. Anna Fencáková.

Nedeľa, 14 15 hod.: Zuzana Hajdu, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Janka Piškaninová, Timotej Gič.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Timotej Gič

Utorok

Eva Skarbová

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Emília Polačková

prvoprijímajúci

Streda

Erika Gičová

xxx

xxx

Michal Kohut

Štvrtok

Jana Dzurková

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Jozef Polačko

Františka Gičová

Piatok

Mária Janušová

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Sobota

Tomáš Tkáč

xxx

xxx

Štefan Piškanin

Nedeľa

Marta Burdová

Bernardína Piškaninová

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Jozef Piškanin

Jozef Hančarik

Valéria Čopíková

Bernard Piškanin

Upratovanie kostola: pondelok, 18 00 hod.:

Anna Polačková, č.d. 533; Anna Polačková, č.d. 465; Monika Polačková, č.d. 404; Jarmila Polačková, č.d. 403; Zuzana Polačková, č.d. 245.

Upratovanie kostola: piatok, 18 00 hod.:

Anna Poľačková, č.d. 417; Jana Poľačková, č.d. 312; Anna Poľačková, č.d. 417; Mária Psárová, č.d. 375; Simona Psárová, č.d. 375.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.