Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý."

Ž 145, 8

Liturgický prehľad na 13. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 13. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

3. VII.

Sv. Tomáša, apoštola; sviatok
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Andrej, Anna Kohutovi
Farský kostol 15.30 hod Sv. spoveď  
  18.00 hod Sv. omša BP rod. Janušovej, č.d. 539

Utorok

4. VII.

Vigília slávnosti sv. Cyrila a Metoda
Farský kostol 15.30 hod Sv. spoveď  
  18.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami BP rod. Krivjanskej, č.d. 561
    Euch. adorácia  
  20.30 hod  Posvätné čítanie  

Streda

5. VII.

Slávnosť  SV.  CYRILA  A  METODA, slovanských vierozvestov
Farský kostol 5.45 hod Ranné chvály  
  7.00 hod Sv. omša + rod. Kohutovej a Šoltésovej
  9.00 hod Sv. omša BP rod. Kohutovej, č.d. 599
    Euch. adorácia  
  15.00 hod Vešpery  
    Hodina Milosrdenstva  

Štvrtok

6. VII.

Prvý štvrtok mesiaca – Deň modlitieb za kňazov a nové duchovné povolania
Farský kostol 15.30 hod Sv. spoveď  
  18.00 hod Sv. omša BP Matúša Kermieta – 30.r.
    Pob. za kňazov  
    Euch. adorácia  
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani  

Piatok

7. VII.

Prvý piatok mesiaca  /  Začiatok Novény k Bl. P.M. Karmelskej
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Michal Petrík – 26.výr.
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + čl. Bratstva B. Srdca
    Pob. na I. piatok  

Sobota

8. VII.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + rod. Staškovej, č.d. 186
  19.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

9. VII.

ŠTRNÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ ROK“
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + rod. Lelkovej, č.d. 426
  9.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Dnes po farskej sv. omši bude eucharistická adorácia. Spoločná modlitba sv. ruženca Ružencového bratstva začne o 14 15 a po nej pobožnosť na prvú nedeľu mesiaca. V závere je výmena ružencových tajomstiev.
 2. Celodenná eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny: pondelok, utorok, streda, piatok od 7 00 – 17 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia: Vstupujeme do letných mesiacov. Očistime svoje srdcia od všetkého, čím sme urazili Pána Boha a s čistým srdcom prežívajme letné prázdniny a dovolenky.
 4. Slávnosť sv. Cyrila a Metoda: Je to náš národný sviatok Slovákov ku cti našich slovanských vierozvestcov. V tento deň katolícki biskupi Slovenska zasvätia našu vlasť Najsv. Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu bl. Panny Márie na národnej púti Slovákov v Nitre. Prenos môžete sledovať na Tv Lux. Podľa ich výzvy má tak urobiť každá farnosť. Spoločné zasvätenie bude pri popoludňajšej pobožnosti.
 5. V tomto týždni: Prvý štvrtok obetujme modlitbám za kňazov a kňazské povolania. Na prvý piatok má Bratstvo Božského Srdca Ježišovho večer spoločnú sv. omšu a po nej oferu.
 6. Škapuliarska novéna: Od 7. VII. sa modlíme Novénu k bl. P. Márii Škapuliarskej. Členovia Bratstva karmelského škapuliara nájdu texty v modlitebnej knihe, ktorú dostali pri vstupe do škapuliara. Spoločne sa ju budeme modliť v rámci sv. ruženca pred sv. omšou.
 7. Prázdniny: Je to čas nášho oddychu od povinností v škole a v zamestnaní. Dobre ho využime. Myslime na spásu svojej duše a povinnosti voči Pánu Bohu si plňme zodpovedne aj v lete. Buďme obozretní kde, ako a s kým trávime svoj voľný čas. Rodičia nesú zodpovednosť za svoje deti aj cez prázdniny. Zvlášť ich povzbudzujte ku každodennej účasti na sv. omši. Leto to je aj príležitosť viac sa venovať svojej duši a to aj v prírode, na púti, na odpustových slávnostiach či na duchovných cvičeniach. Odpočiňme si a načerpajme nové sily.
  Dávajme dôraz aj na úctivé obliekanie do kostola. Nie všetko je vhodné na posvätné miesto. Zvlášť upozorňujeme ženy a dievčatá. Slušnosť a morálne cítenie hovoria o zahalených ramenách a kolenách. Tak to funguje aj inde vo svete. Boli sme toho svedkami aj na pútnych miestach. Je to prejav aj našej viery a úcty k posvätnu.
 8. Služby vo farnosti počas leta: Mnohí sa vyberiete tráviť čas mimo farnosti. Vás, čo sa počas celého roka aktívne zapájate do služieb vo farnosti (lektori, žalmisti, predmodlievanie sv. ruženca a to aj deti a mládež, upratovanie kostola) prosíme, aby ste sledovali farské oznamy a v prípade vašej neprítomnosti si v daný deň našli náhradu. Ak to nie je možné, oznámte to v sakristii. Ďakujeme.
 9. Odpust: Odpustová slávnosť v našej farnosti bude 23.VII.2017.
 10. Korunka Božieho Milosrdenstva: S platnosťou od 1. júna 2017 Apoštolská Penitenciária, na základe fakulty jej zverenej Svätým Otcom Františkom, udeľuje úplné odpustky, ktoré môžu získať úprimne sa kajúci veriaci po riadnom splnení obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza), a ktoré je tiež možné aplikovať pre duše veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak:

  – nábožne recitujú Korunku Božieho milosrdenstva pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou, verejne vystavenou alebo uchovávanou vo svätostánku v kostole alebo v kaplnke nachádzajúcej sa na území Slovenska;

  – sa zhromaždia v rodine, v rehoľnej komunite, v združení veriacich a všeobecne, keď sa viacerí veriaci zhromaždia za nejakým poctivým cieľom a nábožne sa zjednotia s recitáciou danej modlitby šírenou prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového vysielania, ktorú rovnakým spôsobom (pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou) odrieka diecézny biskup alebo ním na to ustanovený kňaz.

  Tí veriaci, ktorí pre chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu opustiť svoj dom, pomodlia sa Korunku Božieho milosrdenstva, dôverujúc a túžiac po milosrdenstve pre seba a blížneho, môžu taktiež získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

  V ostatných prípadoch odpustky budú čiastočné.

 11. Vincentská rodina na Slovensku: Ďakuje za zbierku Boj proti hladu, ktorá sa uskutočnila v období od 1.IV.2016 do 28.II.2017. Výnos zbierky: 273.842,88 €.
 12. ročník zbierky „Boj proti hladu“ organizuje Vincentská rodina k zmierneniu utrpenia hladných a negramotných chudobných ľudí od 1.VI.2017 do 28.II.2018. Hlavným príjmom zbierky je predaj medovníkových srdiečok. Ďalšie spôsoby podpory sú: a) zaslanie SMS správy s textom: DMS VINCENT na číslo 877 (cena jednej správy 2,- €); b) príspevok na bankový účet:  SK72 6500 0000 0000 2028 6026, variab. symbol: 2017
 13. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 11, horliteľka p. Jana Piškaninová.

Sobota, 19 00 hod.: Šimon Mažerik, Valentína Kohútová, Kristína Gazdová, Matej Treščák, Filip Kohut.

Nedeľa, 14 15 hod.: Rafael Piškanin, Dominika Fencáková, Justína Kohútová, Janka Piškaninová, Timotej Gič.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Emília Polačková

Valéria Čopíková

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Františka Gičová

Utorok

Beáta Kohutová

Michal Kováč

Bernard Piškanin

Zuzana Dzurková

Streda

Marta Burdová

Miriama Chvostaľová

Anna Piškaninová

Veronika Krivjanská

Jozef Piškanin

Marek Makar

Anna Savková

Jozef Hančarik

Štvrtok

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Timotej Gič

Piatok

Eva Skarbová

Michal Chvostaľ

xxx

xxx

Erika Gičová

Mária Kohutová

Sobota

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Jozef Kováč

Nedeľa

Jana Dzurková

Mária Janušová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Štefan Piškanin

Tomáš Tkáč

Jozef Polačko

Michal Kohut

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Anna Janušová, č.d. 539; Helena Janušová, č.d. 436; Monika Jenčová, č.d. 22; Barbora Jenčová, č.d. 22; Anna Junáková, č.d. 343.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Anna Junáková, č.d. 42; Anna Junáková, č.d. 42; Magdaléna Jurová, č.d. 143; Anna Kenderešová, č.d. 512; Kamila Kermietová, č.d. 64.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.