Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad na 12. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 12. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

26. VI.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Andrej Lelko – 7.výr.

Utorok

27. VI.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša BP Jaroslava Holpu

Streda

28. VI.

Vigília sv. apoštolov Petra a Pavla
Farský kostol 18.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami BP novomanž. Božidarových, č.d. 513

Štvrtok

29. VI.

Slávnosť  SV.  PETRA  A  PAVLA,  APOŠTOLOV  –  prikázaný sviatok
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša + rod. Ondušovej a Hančarikovej
  16.45 hod Vešpery  
  18.00 hod Farská sv. omša za farnosť

Piatok

30. VI.

Prvých sv. mučeníkov Cirkvi v Ríme; spomienka  /  Záver šk. roka – Te Deum
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Helena Burdová – 2.výr.
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša – Te Deum BP Matúša Makaru – 2.r.

Sobota

1. VII.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + čl. Bratstva sv. ruženca

Nedeľa

2. VII.

TRINÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ ROK“  /  Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša BP Ondreja Demského – 25.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
    Euch. adorácia  
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva.
 2. Celodenná eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny: streda, štvrtok, piatok od 7 00 – 17 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Streda

Katechéza – 1.roč. SŠ

18.00 hod

Farský kostol

 

 

Streda

 

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

Katechéza – 8.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

17.00 hod

18.00 hod

18.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť II.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Farský kostol

Streda

Katechéza – 9.roč ZŠ

18.00 hod

Farský kostol

 1. Júnové pobožnosti: Ukončíme v piatok. Nech láska k Najsv. Srdcu Ježišovmu udržiava našu horlivosť pri pravidelných adoráciách.
 2. Slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla: V stredu začína vigília tohto sviatku. V predvečer – na vigíliu slávnosti bude vyvesená na veži kostola Pápežská zástava ako symbol našej spolupatričnosti s Rímskou cirkvou.

  Vo štvrtok slávime tento sviatok ako prikázaný – t.z. pod ťažkým hriechom vo svedomí sa zdržiavame telesných prác a nákupov a zúčastňujeme sa sv. omše. Kto má nejaký náboženský predmet posvätený od Sv. otca alebo biskupa, môže v tento deň získať úplné odpustky, ak splní všetky podmienky k ich získaniu a daný predmet si uctí (napr. pobozkaním). V deň sviatku sv. Petra a Pavla pri sv. omšiach je v celej Cirkvi ofera na podporu dobročinných diel Sv. otca Františka. Svojím milodarom prispievame k jeho apoštolskej činnosti a podpore odstraňovania ľudskej biedy. V mene Sv. otca Pán Boh zaplať.

 3. Požehnanie motorových vozidiel: Bude vo štvrtok po večernej sv. omši na parkovisku pri Kostole sv. Anny. Prosíme Pána Boha o pomoc a ochranu na cestách zvlášť počas letných mesiacov.
 4. Ďakovná sv. omša – Te Deum: Bude na záver šk. roka pre všetkých žiakov a študentov v piatok. Po celoročnom prosení chceme aspoň jednou sv. omšou poďakovať za Božiu pomoc počas šk. roka a prosiť o požehnanie na prázdniny. Spoločné rozlúčky jednotlivých tried nech sa nekonajú práve v čase ďakovnej sv. omše (zvlášť deviataci). Na sv. omši sa treba zúčastniť.
 5. Obišovce: Zapísať sa na fatimskú sobotu možno do piatku, 30.6.2017. Spoločný autobus pôjde v sobotu o 6 00 Nástup pri kostole a Bomese. Pre tých, čo ostávajú doma, bude ráno sv. omša so spoločným sv. ružencom.
 6. Prvá nedeľa mesiaca: Popoludní bude výmena ružencových tajomstiev.
 7. Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

  Miloš Staško, rím. kat., syn rodičov Jozefa a Marty rod. Lelkovej, nar. v Snine a bývajúci v Dlhom n/Cir. a Martina Lorková, rím. kat., dcéra rodičov Jozefa a Márie rod. Faltinovej, nar. v Levoči a bývajúca v Dlhých Strážach. Sobáš: 1.VII.2017 v Spišskom Štvrtku.

  Ohlasujú sa po III. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.

 8. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 11, horliteľka p. Jana Piškaninová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Zuzana Chvostaľová, Zuzana Dzurková, Zuzana Hajdu, Samuel Hajdu, Gabriel Piškanin.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Eva Skarbová

xxx

xxx

Zuzana Dzurková

Utorok

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Marta Burdová

Streda

Mária Kohutová

Anna Piškaninová

Jozef Kováč

Mária Janušová

Štvrtok

Emília Polačková

Františka Gičová

Veronika Krivjanská

Júlia Krivjanská

Jozef Polačko

Michal Chvostaľ

Jana Dzurková

Michal Kohut

Piatok

Anna Piškaninová

Dominika Fencáková

xxx

xxx

Valéria Čopiková

Timotej Gič

Sobota

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Tomáš Tkáč

Nedeľa

Erika Gičová

Bernardína Piškaninová

Patrícia Piškaninová

Magdaléna Chvostaľová

Marek Makar

Jozef Hančarik

Zuzana Chvostaľová

Anna Savková

Upratovanie kostola: pondelok, 18 00 hod.:

Mária Hrehová, č.d. 287; Mária Hrinová, č.d. 459; Alžbeta Hrinová, č.d. 522; Juliana Hrinová, č.d. 522; Eva Hudáková, č.d. 218.

Upratovanie kostola: piatok, 18 45 hod.:

Dominika Hudáková, č.d. 218; Denisa Hudáková, č.d. 218; Magdaléna Iľková, č.d. 404; Renáta Jakubová, č.d. 63 Anna Janovčíková, č.d. 204.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.