Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh."

Jn 13

Liturgický prehľad na 10. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Liturgický prehľad

na 10. týždeň v Období „cez rok“ 2017

Pondelok

12. VI.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Miroslav, Paulína, Ľubica

Utorok

13. VI.

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi; spomienka
Farský kostol  7.00 hod Sv. omša + Pavol Burda – 2.výr.

Streda

14. VI.

Vigília slávnosti Božieho Tela  /  Začiatok Novény k Najsv. Srdcu Ježišovmu
Farský kostol   Novéna  
  18.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami BP rod. Muchovej a Haburajovej 
    Euch. adorácia  
  20.30 hod Posvätné čítanie  

Štvrtok

15. VI.

Slávnosť  NAJSVÄTEJŠIEHO  KRISTOVHO  TELA  A  KRVI  –  prikázaný sviatok
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša + Edita Psárová – 30.deň pohrebu
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  
  16.45 hod Vešpery  
  18.00 hod Farská sv. omša

za farnosť

za prvoprijímajúce deti

    Eucharistická procesia  

Piatok

16. VI.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + rodičia Kováčovi a Repkovi

Sobota

17. VI.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša BP Rastislava Gábriša – 40.r.

Nedeľa

18. VI.

JEDENÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša BP Jána Skarbu – 60.r.
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Vešpery v Hodine Milosrdenstva.
 2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole: štvrtok. Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 1.roč. SŠ

18.00 hod

Farský kostol

 

 

Streda

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

Katechéza – 8.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

17.00 hod

18.00 hod

18.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť II.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Farský kostol

Streda

Katechéza – 9.roč ZŠ

18.00 hod

Farský kostol

 1. Novéna k Najsv. Srdcu Ježišovmu: Začína od stredy v rámci Júnových pobožností pred sv. omšou. Je to 9 dní úcty Ježišovho Srdca, ktorými ho chceme modlitbami a sv. prijímaním uzmierovať za naše hriechy.
 2. Sviatok Božieho Tela: V stredu večer začíname vigíliu tohto sviatku. Kostol sv. Anny má pôvodný titul „Kostol Večere Pánovej“, preto má úzky súvis s týmto sviatkom. Patrí sa, aby sme zvlášť v ňom preukazovali eucharistickú poklonu Ježišovi Kristovi a aby sme povzbudili aj deti a mladých ku každodennej adorácii Oltárnej Sviatosti.

  Sviatok Najsv. Kristovho Tela a Krvi je prikázaným sviatkom. Zaväzuje nás pod ťažkým hriechom účasťou na sv. omši a zdržiavaním sa telesných prác a nákupov.

  Po večernej sv. omši vo štvrtok oslávime tento sviatok eucharistickou procesiou pri 4 oltárikoch. Celú farnosť pozývame, aby sa zapojila do tohto sprievodu. Zachovajme úctu a dôstojnosť procesie, ktorá je verejným vyznaním našej katolíckej viery v eucharistickú prítomnosť Ježiša Krista v Oltárnej Sviatosti. Vyhýbajme sa zbytočnému rečneniu, náhleniu a neúctivému správaniu. Rodičia pripravte deťom lupene kvetov. Do procesie nech sa zapoja deti, mládež, speváci a všetci farníci. Vopred ďakujeme za príkladnú úctu Oltárnej Sviatosti, ktorú prejavujete pri adoráciách a procesii. Pri záverečnom požehnaní možno v tento deň za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Kto potrebuje, môže sa počas týždňa vyspovedať.

  V mene farnosti chceme poďakovať p. Jurajovi Nemčíkovi za zhotovenie nových konštrukcií – oltárikov na procesiu Božieho Tela. Pán Boh zaplať.

 3. Púť do Fatimy: Modlíme sa za jej požehnaný priebeh. Púť začíname v piatok sv. omšou o 6 00, odchod je o 8 00 hod. od farského kostola. Počas púte zastupuje farnosť Snina – Sv. Kríža. Tam sa obracajte v prípade zaopatrovania umierajúcich a pohrebov. T.č. 0918 601 051.
 4. Obišovce: júla má náš Cirošský dekanát pripraviť celodiecéznu fatimskú sobotu. Zúčastní sa jej aj naša farnosť. Záujemci o autobus nech sa prihlásia v sakristii čím skôr.
 5. Darovanie krvi: Je možné vo štvrtok v CZŠ v Belej n/Cir. od 8 00 do 11 30
 6. Pastoračný ročník: V našej farnosti ho absolvuje Miloš Jaklovský, bohoslovec 2.roč. Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. Je rodákom zo Sabinovskej farnosti. Od 1.IX. v rámci formácie ku kňazstvu bude vypomáhať v pastoračnej činnosti. Zahrňme ho do svojich modlitieb.
 7. Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

  Miloš Staško, rím. kat., syn rodičov Jozefa a Marty rod. Lelkovej, nar. v Snine a bývajúci v Dlhom n/Cir. a Martina Lorková, rím. kat., dcéra rodičov Jozefa a Márie rod. Faltinovej, nar. v Levoči a bývajúca v Dlhých Strážach. Sobáš: 1.VII.2017 v Spišskom Štvrtku.

  Ohlasujú sa po I. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.

 8. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 9, horliteľka p. Mária Kohútová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Františka Gičová

xxx

xxx

Magdaléna Chvostaľová

Utorok

Mária Janušová

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Streda

Dominika Fencáková

Michal Kováč

Michal Chvostaľ

Timotej Gič

Štvrtok

Erika Gičová

Jana Dzurková

Anna Piškaninová

Veronika Krivjanská

Michal Kohut

Jozef Piškanin

Eva Skarbová

Mária Kohutová

Piatok

Emília Polačková

xxx

xxx

Zuzana Dzurková

Sobota

Tomáš Tkáč

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Anna Savková

Júlia Krivjanská

Jozef Kováč

Jozef Polačko

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Štefánia Harakaľová, č.d. 532; Mária Harakaľová, č.d. 78; Emília Harakaľová, č.d. 296; Marcela Harakaľová, č.d. 609; Silvia Harakaľová, č.d. 212.

Upratovanie kostola: sobota, 8 00 hod.:

Soňa Harakaľová, č.d. 609; Alena Hašuľová, č.d. 384; Alena Hašuľová, č.d. 106; Zdenka Havrilčáková, č.d. 47; Miroslava Havrilčáková, č.d. 47.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.