Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh."

Jn 13

Liturgický prehľad na Siedmy veľkonočný týždeň 2017

Liturgický prehľad

na Siedmy veľkonočný týždeň 2017

Pondelok

29. V.

 
  8.00 hod Sv. spoveď chorých  
 Farský kostol 17.00 hod  Sv. spoveď  
  18.00 hod Novéna + Sv. omša

+ Mária Gazdová – 30.výr.

+ Bohuznámi

Utorok

30. V.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Michal Ivan – 3.výr.
Farský kostol  17.00 hod Sv. spoveď   
  18.00 hod Novéna + Sv. omša

BP manž. Gazdových – 30.výr. sob.

+ Bohuznámi

Streda

31. V.

Záver Májových pobožností  /  Kántry
Farský kostol 17.00 hod Sv. spoveď  
  18.00 hod Novéna + Sv. omša

BP manž. Polačkových

BP Kataríny

    Mariánska procesia  

Štvrtok

1. VI.

Prvý štvrtok mesiaca – Deň modlitieb za kňazov a nové duchovné povolanie
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Ján Krivjanský – 20.výr.
Farský kostol 17.00 hod  Sv. spoveď   
  18.00 hod  Sv. omša

+ Anna Burdová – 1.výr.

+ Jozef

    Pob. za kňazov + Novéna  
    Euch. adorácia  
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani  

Piatok

2. VI.

Prvý piatok mesiaca  /  Kántry
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša

+ Ján Burda – 3.výr.
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša

BP členov Bratstva B. Srdca

+ Ján Ivan

    Pob. na I. piatok + Novéna  

Sobota

3. VI.

Prvá sobota mesiaca  /  Kántry  /  Záver Turíčnej novény

TURÍČNA  VIGÍLIA  ZOSLANIA  DUCHA  SV.

Farský kostol 16.45 hod Vešpery  
    Fatimská pobožnosť  
  18.00 hod Turíčna vigília

BP členov Bratstva sv. ruženca

+ rod. Rusnákovej

    Celonočná adorácia  
  20.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

4. VI.

TURÍČNA  SLÁVNOSŤ  ZOSLANIA  DUCHA  SVÄTÉHO 

Záver veľkonočného obdobia

Farský kostol 6.30 hod Ranné chvály  
  7.00 hod  Sv. omša  BP Stanislava Sklenčára – 55.r. 
  9.30 hod Farská sv. omša

za farnosť

BP rod. Rusnákovej a Linderovej

    Euch. adorácia  
  15.00 hod Vešpery  
    Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY 

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Spoločná modlitba sv. ruženca s Novénou začne o 14 15 a po nej Vešpery s euch. požehnaním v Hodine Milosrdenstva.
 2. Celodenná eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny: pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 7 00 – 17 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia: Začína sa nový mesiac. Vstúpme doň s očisteným srdcom.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

 

 

 

Streda

 

Katechéza – 1.roč. SŠ

18.00 hod

Farský kostol

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

Katechéza – 8.roč ZŠ

 

 

17.00 hod

 

 

Katechet. miestnosť

Katechéza – 9.roč ZŠ

18.00 hod

Farský kostol 

 1. Novéna k Duchu Sv.: Prebieha celý týždeň v spojení s Májovou pobožnosťou.
 2. Letné kántrové dni: Sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Počas nich sa postíme a modlíme za nové kňazské povolania a za jednotu kresťanov. Vložme tento úmysel do sv. omše a svojich modlitieb. Zvlášť prosme za novokňazov, ktorí budú v tomto roku vysvätení pre službu Košickej arcidiecézy.
 3. Májové pobožnosti: V stredu je záver mariánskeho mesiaca Mája. Ukončíme ho mariánskou procesiou. Všetkých vás pozývame v tomto fatimskom roku – zvlášť rodičov s prvoprijímajúcimi deťmi, ktoré budú sprevádzať sochu Matky Božej, do spoločnej procesie.
 4. Zasvätenie prvoprijímajúcich detí: Bude v stredu a zároveň ich prijatie do Bratstva karmelského škapuliara. Do Bratstva môžu byť prijatí aj príbuzní prvoprijímajúcich a ostatní farníci, ktorí majú záujem o túto zvláštnu pomoc Matky Božej cez karmelský škapuliar počas jeho nosenia v živote a najmä v hodine smrti. Zapíšte sa v sakristii a v stredu sa zúčastnite na obrade prijatia pri sv. omši.
  Prosíme rodičov, aby dohliadli na každodenné a neprestajné nosenie škapuliara detí, ktoré boli prijaté do Bratstva a modlili sa určenú modlitbu. Iba tak majú zaručené milosti podľa prísľubu Panny Márie. V sakristii je možnosť zakúpiť si strieborný škapuliar podľa vlastného výberu pre seba alebo aj ako dar.
 5. V tomto týždni sú Prvý štvrtok modlitieb za kňazov a nové duchovné povolania, prvý piatok a fatimská sobota – dni naplnené prísľubmi a milosťami od Ježiša Krista a Panny Márie. Nepremeškajme tieto príležitosti a pozvime aj mladých. V nedeľu popoludní výmena ružencových tajomstiev.
 6. Júnové pobožnosti: Začína sa Jún – mesiac zasvätený Najsv. Srdcu Ježišovmu. V tomto mesiaci sa modlievame po sv. ruženci Litánie k Božskému Srdcu a skutkami pokánia vynahradzujeme za ľudský chlad a nevšímavosť voči Božej láske. Myslime na to pri každom sv. prijímaní v tomto mesiaci.
 7. Turíčna slávnosť Zoslania Ducha Svätého: Je na budúcu nedeľu. Je to záver veľkonočného obdobia. Keďže slávnosť Turíc je tretí najväčší sviatok v Cirkvi, oslávime ho aj vigíliou, na ktorú vás všetkých pozývame. Po vigílnej sv. omši bude celonočná adorácia. Počas tohoto nočného bdenia prichádzajme prosiť o dary Ducha Sv. pre naše rodiny a farnosť. Rozpis ulíc na adoráciu nájdete vo FL.
  Na slávnosť Zoslania Ducha Sv. môže každý kresťan katolík získať úplné odpustky za účasť na speve hymnu „Duchu Sv., príď z neba“. K získaniu odpustkov je potrebné v tento deň pristúpiť k sv. prijímaniu.
 8. Poďakovanie: Všetkým, čo sa zaujímate o kostolné záhrady, o ich starostlivosť a aj o celkový vzhľad okolia našich kostolov, mužom, ktorí prišli včera upraviť terén pri Kostole sv. Anny Pán Boh zaplať.
 9. Ofera: Na budúcu nedeľu po farskej sv. omši uskutočníme podomovú oferu na rekonštrukciu farského kostola. Tak ako v minulom roku i teraz vás prosíme o milodary na tento nábožný cieľ. Nech je to naozaj milodar – zo štedrého srdca. T.z. kto môže, nech prispeje s nábožným úmyslom. Komu to finančná situácia momentálne nedovoľuje, môže prispieť neskôr. Za vašu štedrosť nech vám Pán Boh odplatí požehnaním v rodine.
 10. Cirkevná spojená škola v Humennom: Otvára nové formy štúdia. Informácie sú na nástenke.
 11. Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

  Martin Bialý, syn rodičov Borisa a Vlasty rod. Zákuckej, nar. v Humennom a bývajúci v Humennom – Sídl. III. a Viera Chvostaľová, dcéra rodičov Jána a Viery rod. Tomášovej, nar. v Snine a bývajúca Dlhom n/Cir. Sobáš: 3.VI.2017 v Humennom – Sídl. III.

  Ohlasujú sa po III. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.

 12. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 6, horliteľka p. Mária Piškaninová.

Sobota, 17 15 hod.:  – Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohútová, Jana Tomášová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Zuzana Dzurková, Zuzana Hajdu, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Dominika Fencáková.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Dominika Fencáková

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Utorok

Bernard Piškanin

Anna Savková

xxx

xxx

Jozef Polačko

Timotej Gič

Streda

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Štvrtok

Nikola Skvašiková

Eva Skarbová

xxx

xxx

Emília Polačková

Valéria Čopíková

Piatok

Erika Gičová

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Michal Kohut

Zuzana Dzurková

Sobota

Michal Chvostaľ

Bernardína Piškaninová

Jozef Kováč

 Mária Janušová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Patrícia Piškaninová

Anna Piškaninová

Tomáš Tkáč

Mária Kohutová

Nedeľa

Beáta Kohutová

Františka Gičová

Júlia Krivjanská

Michal Kováč

Štefan Piškanin

Marek Makar

Anna Piškaninová

Veronika Krivjanská

Upratovanie kostola: pondelok, 18 45 hod.:

Alžbeta Gerbocová, č.d. 117; Erika Gičová, č.d. 500; Františka Gičová, č.d. 500; Anna Gnipová, č.d. 528; Valéria Gnipová, č.d. 492.

Upratovanie kostola: piatok, 18 45 hod.:

Valika Gnipová, č.d. 243; Daniela Gnipová, č.d. 71; Ľubica Gnipová, č.d. 48; Henrieta Gnipová, č.d. 588; Lenka Gnipová, č.d. 243.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.