Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas."

Mt 6

Liturgický prehľad na Šiesty veľkonočný týždeň 2017

Liturgický prehľad

na Šiesty veľkonočný týždeň 2017

Pondelok

22. V.

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky; spomienka  

I. Prosebný (krížový) deň za úrodu

Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša

+ Andrej Božidar – 25.výr.

+ Michal Kováč, č.d. 524

Farský kostol 18.00 hod Máj. pob . + Sv. omša + Edita Psárová

Utorok

23. V.

II. Prosebný (krížový) deň za úrodu
Farský kostol 18.00 hod Máj. pob. + Sv. omša BP Jozefa Bončíka – 60.r.
    Procesia za úrodu  

Streda

24. V.

III. Prosebný (krížový deň) za úrodu  /   Vigília Nanebovstúpenia Pána
Farský kostol   Máj. pob.  
   18.00 hod Vigília slávnosti – Sv. omša s vešperami BP Drahoslava Focka – 60.r. 
    Euch. adorácia  
  20.30 hod Posvätné čítanie  

Štvrtok

25. V.

Slávnosť  NANEBOVSTÚPENIA  PÁNA – prikázaný sviatok
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša BP Ladislava Mariniča – 50.r.
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  
  16.45 hod Vešpery  
    Máj. pob.  
  18.00 hod Farská sv. omša za farnosť

Piatok

26. V.

Začiatok Novény k Duchu Sv.
Farský kostol 18.00 hod Novéna + Sv. omša BP Ľuboša Petra – 18.r.

Sobota

27. V.

 
Farský kostol 7.00 hod Novéna + Sv. omša BP Heleny Pavlovčinovej – 90.r.
  10.00 hod Sv. spoveď detí  
Sv. Anna 16.00 hod začiatok adorácie  
  19.00 hod Euch. pob.  

Nedeľa

28. V.

SIEDMA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA 
Farský kostol 6.45 hod  Ranné chvály  
  7.00 hod Sv. omša BP Štefánie a Paulíny Demské
  9.30 hod

Farská sv. omša

Slávnosť I. sv. prijímania

za farnosť
  15.00 hod Vešpery  
    Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Spoločná modlitba sv. ruženca s Májovou pobožnosťou začne o 14 15 a po nej Vešpery s euch. požehnaním v Hodine Milosrdenstva.
 2. Celodenná eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny: pondelok, utorok, štvrtok (vo farskom kostole), piatok od 7 00 – 17 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 1.roč. SŠ

18.00 hod

Farský kostol

 

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

Katechéza – 8.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

17.00 hod

18.00 hod

18.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť II.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč ZŠ

18.00 hod

Farský kostol

 1. Májové pobožnosti: Pripájajme sa k celej sv. Cirkvi vzývajúc Pannu Máriu o pomoc. Podľa možnosti nevynechajme ani jeden večer.
 2. Krížové dni: Sú v tomto týždni pondelok, utorok a stredu pred sviatkom Nanebovstúpenia Pána. Počas nich sa budeme modliť a pristupovať k sv. prijímaniu za požehnanie našich prác na poliach a záhradách a za požehnanie zemskej úrody, odvrátenie akejkoľvek škody i za ochranu našich polí a záhrad. Je dôležité, aby sme sa všetci do týchto dní zapojili, veď je to vec každodennej obživy. Prírodné nešťastia nám napovedajú, že sa nám treba viac utiekať pod Božiu ochranu. Spoločne ako farnosť sa budeme modliť v procesii za požehnanie ozimín a úrody v utorok po sv. omši. Aj doma si počas týchto dní pokropte svätenou vodou záhrady a polia a vyslovte modlitbu o požehnanie a odvrátenie zla.
 3. Slávnosť Nanebovstúpenia Pána: V stredu večer slávime jej predvečer – vigíliu. Slávnosť Nanebovstúpenia Pána pripadá na štvrtok a je prikázaným sviatkom, t.z. viaže nás pod ťažkým hriechom účasťou na sv. omši, zdržiavania sa telesných prác a nákupov.
 4. Novéna k Duchu Sv.: Podľa vzoru Panny Márie a sv. apoštolov aj my chceme od piatku na modlitbách očakávať Ducha Sv. Novéna je v spojení s Májovou pobožnosťou.
 5. Nedeľa katolíckych masmédií: Je ňou Siedma veľkonočná nedeľa. TV Lux a Rádio Lumen vysielajú vďaka našim modlitbám a finančnej podpore. Nasledujúcu nedeľu je celoslovenská ofera na podporu TV Lux a Rádia Lumen. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 6. Slávnosť Prvého sv. prijímania: Bude v našej farnosti nasledujúcu nedeľu a jej príprave bude predchádzať:
 • Prvoprijímajúce deti sa budú celý tento týždeň stretávať na fare v katechetickej miestnosti od pondelka každý deň o 17 00 Pred sv. omšou sa budú predmodlievať sv. ruženec a po sv. omši budú mať nácvik nedeľnej slávnosti. Rodina a príbuzní nech sprevádzajú prípravu našich detí každodennou účasťou na Májovej pobožnosti.
 • Rodičov prosíme, aby zopakovali s deťmi III. časť Katechizmu – sviatosti. Záverečná skúška bude v stredu po sv. omši.
 • Rodičia, starí rodičia, krstní rodičia a súrodenci našich detí nech pristúpia k sv. spovedi už počas týždňa, aby v nedeľu mohli za nich obetovať sv. omšu a sv. prijímanie. Nenechávajte si to až na piatok! V sobotu budú mať sv. spoveď iba prvoprijímajúci. Počas sobotňajšieho popoludnia prvoprijímajúci spolu s rodičmi a rodinami budú adorovať po pol hodine v Kostole sv. Anny. Pozývame členov ich rodín, ale aj ostatných farníkov, aby touto adoráciou vyprosovali Božiu pomoc v živote a lásku k eucharistickému Kristovi pre tieto deti.

16.00 hod. – 16.30 hod.

rod. Behúnová

16.30 hod. – 17.00 hod.

rod. Čusová

17.00 hod. – 17.30 hod.

rod. Krajníková

17.30 hod. – 18.00 hod.

rod. Tutková

18.00 hod. – 18.30 hod.

rod. Sabová

18.30 hod. – 19.00 hod.

rod. Hančariková

 • Nedeľná Slávnosť I. sv. prijímania je farskou slávnosťou, nielen rodín našich detí. Treba sa na nej zúčastniť. Každý, kto v tento deň spolu s deťmi pristúpi k sv. prijímaniu, získava úplné odpustky. Preto každý, kto môže nech sa zúčastní tejto sv. omše, aby sme sa spoločne modlili za naše deti vo farnosti.
 1. Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

  Martin Bialý, syn rodičov Borisa a Vlasty rod. Zákuckej, nar. v Humennom a bývajúci v Humennom – Sídl. III. a Viera Chvostaľová, dcéra rodičov Jána a Viery rod. Tomášovej, nar. v Snine a bývajúca Dlhom n/Cir. Sobáš: 3.VI.2017 v Humennom – Sídl. III.

  Ohlasujú sa po II. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.

 2. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 5, horliteľka p. Martina Čovanová.

Sobota, 18 15 hod.:  – Filip Kohut, Peter Kohut, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Janka Piškaninová, Timotej Gič, Peter Frimmer, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Janušová

Valéria Čopíková

xxx

xxx

Zuzana Dzurková

Eliška Fencáková

Utorok

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Nikola Skvašiková

Streda

Beáta Kohútová

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Kováč

Bernard Piškanin

Štvrtok

Emília Polačková

Mária Kohutová

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Jozef Polačko

Michal Chvostaľ

Dominika Fencáková

Bernardína Piškaninová

Piatok

Eva Skarbová

xxx

xxx

Timotej Gič

Sobota

Marek Makar

Xxx

xxx

Františka Gičová

Nedeľa

Marta Burdová

Jana Dzurková

Anna Piškaninová

Veronika Krivjanská

Jozef Piškanin

Michal Kohut

Tomáš Tkáč

Anna Savková

Upratovanie kostola: pondelok, 18 45 hod.:

Nikola Frimmerová, č.d. 334; Mária Fursterová, č.d. 199; Dana Fursterová, č.d. 199; Mária Gazdová, č.d. 361; Viera Gazdová, č.d. 551.

Upratovanie kostola: sobota, 7 45 hod.:

Monika Gazdová, č.d. 423; Nikola Gazdová, č.d. 423; Viktória Gazdová, č.d. 423; Magdaléna Gerbocová, č.d. 591; Erika Gerbocová, č.d. 117.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.