Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nech je velebené meno Pánovo, odteraz až naveky."

Ž 113, 1

Liturgický prehľad na Tretí veľkonočný týždeň 2017

Liturgický prehľad

na Tretí veľkonočný týždeň 2017

Pondelok

1. V.

Začiatok Májových pobožností
Farský kostol 18.00 hod Máj. pob . + Sv. omša + Mária Fencáková – 5.výr.

Utorok

2. V.

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Juraj, Alžbeta Sninčákovi
Farský kostol 18.00 hod Máj. pob . + Sv. omša BP Nikoly Gazdovej – 18.r.

Streda

3. V.

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov; sviatok
Sv. Anna 19.00 hod Máj. pob . + Sv. omša BP Mareka Repka – 20.r.

Štvrtok

4. V.

Prvý štvrtok mesiaca – Deň modlitieb za kňazov a nové duchovné povolania
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Ján Radoňák – 30.deň pohrebu
Farský kostol 18.00 hod Máj. pob . + Sv. omša BP Vincenta Burdu – 40.r.
    Euch. adorácia  
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani  

Piatok

5. V.

Prvý piatok mesiaca
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + čl. Bratstva B. Srdca
Farský kostol 18.00 hod Máj. pob . + Sv. omša + Mária, Veronika, č.d. 304

Sobota

6. V.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 7.00 hod Fatima + čl. Bratstva sv. ruženca
  18.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

7. V.

ŠVRTÁ  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA  – Nedeľa Dobrého Pastiera

Prvá nedeľa mesiaca

Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša + Michal Piškanin – 5.výr.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
    Euch. adorácia  
  15.00 hod Vešpery  
    Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Dnes spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Vešpery s euch. požehnaním v Hodine Milosrdenstva.
 2. Celodenná eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny: pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 7 00 – 17 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia pred prvým piatkom: pondelok, utorok, štvrtok od 16 00 Vo štvrtok je možnosť aj počas večernej adorácie (sv. spoveď, duchovný rozhovor). Očistime svoje srdcia, aby ozdobené posväcujúcou milosťou boli schopné každý deň sa stretnúť s Pannou Máriou pri Májovej pobožnosti.
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index.

Pondelok

Katechéza – 1.roč. SŠ

18.00 hod

Farský kostol

 

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

Katechéza – 8.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

17.00 hod

18.00 hod

18.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť II.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč ZŠ

18.00 hod

Farský kostol 

 1. Týždeň modlitieb za kňazov a nové duchovné povolania: Začína zajtra a trvá do Nedele Dobrého Pastiera. Sv. Cirkev nás vyzýva slovami Ježiša Krista: „Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!“ Dôležitosť duchovných povolaní je záležitosťou našich modlitieb, sv. prijímaní a dobrých skutkov na tento úmysel. Ak budeme mať svätých kňazov, budeme posväcovaní aj my. Ak budeme mať svätých rehoľníkov a rehoľné sestry, bude sa mať kto modliť a obetovať za spásu sveta. Zvlášť pamätajme na našich košických bohoslovcov a tých, čo ich vychovávajú a učia. Na budúcu nedeľu je ofera na Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach. V mene predstavených Kňazského seminára a seminaristov Pán Boh zaplať.
 2. Májové pobožnosti: Sú prejavom našej lásky a úcty k Matke Božej. Čaká nás ako Matka svoje deti každý deň. Nesklamme ju. Veďme k tejto pobožnosti aj naše deti a mladých, aby sa naučili žiť život vernosti Pánu Ježišovi podľa jej príkladu a s jej pomocou. Ráno sa ju modlíme v rámci sv. ruženca a večer pred sv. omšou.
 3. Prvý piatok odprosujme za hriechy Božského Srdca, ktorými znevažujeme dobrotu nebeského Otca a v prvú sobotu vynahradzujme za urážky voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Na prvú nedeľu popoludní bude výmena ružencových tajomstiev.
 4. Farské púte:

  Fatima – zapísaní záujemci nech v sakristii nahlásia údaje do poisťovne (adresu, rodné číslo, číslo OP) a vyplatia cestovné.

  Zakopane – Z príležitosti 100. výročia fatimských zjavení vás pozývame v sobotu 13. mája na púť do Zakopaneho, kde sa nachádza Sanktuárium Matky Božej Fatimskej ako vótum vďačnosti za záchranu života Pp. Jána Pavla II. počas atentátu 13.V.1981 a ktoré aj on sám osobne navštívil. Sanktuárium spravujú pátri pallotíni. Cena 11,-€. Záujemci sa môžu hlásiť v sakristii a hneď vyplatiť cestovné.

  Czenstochówa, Licheń – 15.V. (večer) – 20.V. Zápis v sakristii.

 5. Kostolné záhrady: Všetkým dobrodincom za milodary a aj okrasné kry a kvety Pán Boh zaplať. Počas celého roka môžete pomôcť pri našich kostoloch sadenicami, aj osobnou pomocou v záhradách.
 6. Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

  František Cmorej, rím. kat., syn rodičov Františka a Ruženy rod. Baluchovej, nar. v Levoči a bývajúci v Dúbrave a Anežka Tomášová, rím. kat., dcéra rodičov Františka a Heleny rod. Fencákovej, nar. v Snine a bývajúci Dlhom n/Cir. Sobáš: 20.V.2017 v Dlhom n/Cir.

  Ohlasujú sa po I. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.

 7. Matrika našej farnostiapríl 2017:

  Do sv. Cirkvi sme krstom prijali:
  Richard Nemčík, *15.III.2017, krst 22.IV.2017

  Sviatosť manželstva prijali:
  Tibor StančíkEva Junáková, sobáš 29.IV.2017

  Do večnosti sme vyprevadili:  
  Ján Radoňák, *6.VI.1933, +4.IV.2017
  Ján Lelko, *27.V.1953, +16.IV.2017

 8. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 2, horliteľka p. Magdaléna Chvostaľová.

Sobota, 18 00 hod.: Jana Tomášová, Šimon Tkáč, Michal Kohut, Kristína Piškaninová, Anastázia Krivjanská.

Nedeľa, 14 15 hod.: Rafael Piškanin, Dominika Fencáková, Justína Kohútová, Janka Piškaninová, Timotej Gič.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Michal Chvostaľ

xxx

xxx

Michal Kohut

Utorok

Emília Polačková

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Dominika Fencáková

Eliška Fencáková

Streda

Mária Kohutová

xxx

xxx

Zuzana Dzurková

Štvrtok

Erika Gičová

Valéria Čopíková

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Jozef Kováč

Piatok

Nikola Skvašiková

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Timotej Gič

Jozef Piškanin

Sobota

Marek Makar

xxx

xxx

Bernard Piškanin

Nedeľa

Beáta Kohútová

Anna Savková

Patrícia Piškaninová

Magdaléna Chvostaľová

Štefan Piškanin

Tomáš Tkáč

Františka Gičová

Marta Burdová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 45 hod.:

Daniela Dzurková, č.d. 442; Jana Dzurková, č.d. 544; Františka Dzurková, č.d. 365; Anna Dzurková, č.d. 81; Monika Dzurková, č.d. 365.

Upratovanie kostola: sobota, 8 00 hod.:

Erika Dzurková, č.d. 156; Ľubomíra Dzurková, č.d. 408; Gabriela Dzurková, č.d. 457; Anna Dzurková, č.d. 72; Anna Dzurková, č.d. 582.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.