Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami"

Ž 33

Liturgický prehľad na Druhý veľkonočný týždeň 2017

Liturgický prehľad

na Druhý veľkonočný týždeň 2017

Pondelok

24. IV.

Sv. Juraja, mučeníka; spomienka
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP manž. Bončíkových – 45.r. sob.

Utorok

25. IV.

Sv. Marka, evanjelistu; sviatok
Farský kostol 6.00 hod  Sv. omša   + Alžbeta Božidarová – 30 deň pohrebu
  18.00 hod Sv. omša + rod. Ondušovej, č.d. 70

Streda

26. IV.

 
Sv. Anna 19.00 hod Sv. omša BP Vladislava Pristaša

Štvrtok

27. IV.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša za obr. Jozefa
  18.00 hod Sv. omša BP Márie
    Euch. adorácia  
  20.30 hod Euch. pob.  

Piatok

28. IV.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Anna Beniačová

Sobota

29. IV.

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy; sviatok
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Jarmila Hašuľová – 30. deň pohrebu
Sv. Anna 14.00 hod Sobáš  
Farský kostol 18.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

30. IV.

TRETIA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA 
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša BP Heleny Gajdošovej
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Vešpery  
    Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Dnes spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Vešpery s euch. požehnaním v Hodine Milosrdenstva.
 2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole: pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 7 00 – 17 00 hod. (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov. Vo štvrtok je možnosť aj počas večernej adorácie (sv. spoveď, duchovný rozhovor).
 4. Farská katechéza: Žiaci si majú doniesť so sebou domácu úlohu (3 vety z nedeľného evanjelia a kázne), ružencové tajomstvo a katechetický index (9.roč. ZŠ a 1.roč SŠ).

Pondelok

Katechéza – 1.roč. SŠ

18.00 hod

Farský kostol

 

 

Utorok

Katechéza – MŠ,1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4,5.roč ZŠ

Katechéza – 6,7.roč ZŠ

Katechéza – 8.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

17.00 hod

18.00 hod

18.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť II.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč ZŠ

18.00 hod

Farský kostol

 1. Odpustky: Dnešným sviatkom Božieho Milosrdenstva končí veľkonočná oktáva. Každý, kto si pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
 2. Prvoprijímajúci: Prosíme rodičov, aby zopakovali s deťmi II. časť Katechizmu – katolícku mravouku. Preskúšanie bude v utorok po sv. omši.
 3. Farské púte:

  Fatima – zapísaní záujemci nech v sakristii nahlásia údaje do poisťovne (adresu, číslo OP) a vyplatia cestovné.

  Zakopane – Z príležitosti 100. výročia fatimských zjavení vás pozývame v sobotu 13. mája na púť do Zakopaneho, kde sa nachádza Sanktuárium Matky Božej Fatimskej ako vótum vďačnosti za záchranu života Pp. Jána Pavla II. počas atentátu 13.V.1981 a ktoré aj on sám osobne navštívil. Sanktuárium spravujú pátri pallotíni. Cena 11,-€. Záujemci sa môžu hlásiť v sakristii a hneď vyplatiť cestovné.

 4. Kostolné záhrady: Teraz v jarných mesiacoch je možnosť skrášliť okolie našich kostolov. Ak niekto má (môže zohnať, zakúpiť) okrasné kry, kvety, či inú formu záhradnej výsadby, nech sa ohlási. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať.
 5. Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

  František Tomáš, rím. kat., syn rodičov Františka a Heleny rod. Fencákovej, nar. v Snine a bývajúci Dlhom n/Cir. a Jana Ontkocová, rím. kat., dcéra rodičov Stanislava a Márie rod. Gajdošovej, nar. v Humennom a bývajúca v Modrej n/Cir. Sobáš: 29.IV.2017 v Modrej n/Cir.

  Ohlasujú sa po III. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.

 6. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 1, horliteľka p. Bernardína Piškaninová.

Sobota, 18 00 hod.: Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohútová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Zuzana Chvostaľová, Zuzana Dzurková, Zuzana Hajdu, Samuel Hajdu, Gabriel Piškanin.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Nikola Skvašiková

Utorok

Eva Skarbová

Františka Gičová

xxx

xxx

Zuzana Dzurková

Michal Chvostaľ

Streda

Jozef Kováč

xxx

xxx

Beáta Kohútová

Štvrtok

Mária Janušová

Bernard Piškanin

xxx

xxx

Mária Kohutová

Magdaléna Chvostaľová

Piatok

Dominika Fencáková

xxx

xxx

Štefan Piškanin

Sobota

Jozef Hančarik

 

 

Jana Dzurková

Nedeľa

Erika Gičová

Emília Polačková

Veronika Krivjanská

Júlia Krivjanská

Marek Makar

Jozef Polačko

Jozef Piškanin

Bernardína Piškaninová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 45 hod.:

Adela Demská, č.d. 366; Albína Divulitová, č.d. 517; Mária Divulitová, č.d. 517; Bibiána Drábová, č.d. 221; Bernardína Drevická, č.d. 487.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Valéria Dunajová, č.d. 77; Katarína Dunajová, č.d. 623; Mária Dzurková, č.d. 582; Daniela Dzurková, č.d. 414; Darina Dzurková, č.d. 106.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.