Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Liturgický prehľad na Svätý týždeň 2017

Liturgický prehľad

na Svätý týždeň 2017

Pondelok

10. IV.

Pondelok Svätého týždňa
Farský kostol 6.00 hod Ranné chvály + Sv. omša + Stanislav Havel – 1.výr.
  8.00 hod Sv. spoveď chorých  
  18.00 hod Vešpery + Sv. omša BP Denisy Burdovej – 1.r. 

Utorok

11. IV.

Utorok Svätého týždňa
Farský kostol 6.00 hod Ranné chvály + Sv. omša + Jozef Hančarik – 2.výr.
  18.00 hod Vešpery + Sv. omša BP rod. Liptákovej

Streda

12. IV.

Streda Svätého týždňa
Farský kostol 6.00 hod Ranné chvály + Sv. omša zdr. Anny Maliňákovej, č.d. 475
  18.00 hod Vešpery + Sv. omša BP Pavlíny Krivjančinovej – 80.r.

POSVÄTNÉ   VEĽKONOČNÉ   TROJDNIE

Štvrtok

13. IV.

ŠTVRTOK  PÁNOVEJ  VEČERE – Zelený štvrtok
Košice – Dóm 9.30 hod Omša svätenia olejov
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša na pamiatku Poslednej večere
    Euch. adorácia
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani

Piatok

14. IV.

PIATOK  UMUČENIA  PÁNA – Veľký piatok
Farský kostol 8.00 hod Posv. čítanie o Pánovom umučení
    Ranné chvály + Krížová cesta
  15.00 hod  Obrady umučenia Pána 
Sv. Anna– Boží hrob   Celonočné bdenie pri Božom hrobe 
  20.30 hod Novéna k B. Milosrdenstvu

Sobota

15. IV.

Biela sobota  /  VEĽKONOČNÁ  VIGÍLIA
Sv. Anna– Boží hrob 8.00 hod Posv. čítanie o Pánovom pochovaní + Ranné chvály
    Pokračuje celodenná adorácia
  15.00 hod Záver adorácie – Vešpery
    Novéna k B. Milosrdenstvu
    Požehnanie Paschy na nádvorí kostola
Farský kostol 19.00 hod Veľkonočná vigília – Obrady Vzkriesenia

Nedeľa

16. IV.

VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA  PÁNOVHO  ZMŔTVYCHVSTANIA
Farský kostol 6.30 hod Ranné chvály  
  7.00 hod Sv. omša  
  9.30 hod Farská sv. omša za farnosť 
  15.00 hod Záver posv. veľk. trojdnia  
    Vešpery + Euch. procesia  
    Novéna k B. Milosrdenstvu  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludní o 15 00 bude pobožnosť Krížovej cesty s vešperami.
 2. Pri vchode do kostola je schránka, kde môžete prispieť na výzdobu Božieho hrobu a veľkonočnú výzdobu kostola. Kto by mohol zapožičať alebo darovať pre kostol ťahavé kvety, paprade, palmy a pod. k Božiemu hrobu, nech ich prinesie do sakristie.
 3. Eucharistická celodenná adorácia: pondelok a utorok do 18 00 Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok.
 4. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 1.roč. SŠ

17.00 hod

Katechet. miestnosť

Utorok

Katechéza – 1.-8.roč. ZŠ

17.00 hod

Katechet. miestnosť

Streda

Katechéza – 9.roč. ZŠ

17.00 hod

Katechet. miestnosť

 1. Dnešnou nedeľou sme vstúpili do Svätého týždňa, kedy sa slávia najväčšie sviatky cirkevného roka. Celý liturgický program si prečítajte vo farskom liste.
 2. V tomto týždni vás prosíme o pomoc pri upratovaní našich kostolov o 9 00 hod: v utorok Kostol sv. Anny a v stredu Farský kostol. Všetkým ochotným Pán Boh zaplať.
 3. Slávenie posvätného veľkonočného trojdnia začína na Zelený štvrtok. Dopoludnia v Košickom Dóme sv. Alžbety o. arcibiskup posvätí nové oleje krizmu, olej katechumenov a olej chorých.
  Vo večerných hodinách sa začína Posvätné veľkonočné trojdnie sv. omšou na pamiatku Poslednej večere. Je to deň pamiatky ustanovenia sviatosti kňazstva a Sviatosti Oltárnej. Po sv. omši zotrvávame na eucharistickej adorácii a o 23 00  hod. bude Sv. hodina Getsemani na pamiatku Kristovej smrteľnej úzkosti v Getsemanskej záhrade na Olivovej hore.
 1. Veľký piatok je dňom umučenia Ježiša Krista – deň prísneho pôstu, ktorý sa odporúča predĺžiť až do veľkonočnej vigílie. Platia tie isté predpisy pôstnej disciplíny ako na Popolcovú stredu: Príkaz pôstu – t. z. 3 x na deň jesť a iba raz dosýta + vylúčiť mäsitý pokrm – viaže každého kresťana katolíka od 18.r. – 60.r. života. Od 14.r. viaže povinnosť zdržanlivosti mäsitých pokrmov. Podľa možnosti aj mladší nech sa zapoja do pôstu.

  Dopoludnia budeme sláviť Posvätné čítanie o Pánovom umučení a Ranné chvály. Po nich bude pobožnosť Krížovej cesty po farnosti.

  Po popoludňajších obradoch bude celonočná adorácia sv. krížu, Sviatosti oltárnej a bdenie pri Božom hrobe v Kostole sv. Anny. Bolo by ľahostajnosťou prežiť túto noc tak ako ostatné, keď Boží Syn pre nás leží v hrobe. V túto noc sa mnohí veriaci zriekajú spánku, aby bdeli a adorovali pri Božom hrobe. Nájdime si najvhodnejší čas, aby tak v piatkovej noci ako aj v sobotu cez deň sme strávili chvíle pri Pánovom hrobe. Deťom a mládeži pripomíname, nech si tiež vykonajú poklonu pri Božom hrobe.

  Ofera pri Božom hrobe je určená na podporu Sv. zeme a posvätných miest v Jeruzaleme.

 1. Od Veľkého piatku sa modlime Novénu – Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. Začneme na Veľký piatok pri Božom hrobe.
 2. Biela sobota je dňom, kedy sa neslávi sv. omša, ale veriaci zotrvávajú na poklone pri Božom hrobe. Od piatkovej noci nepretržite pokračuje adorácia. Je pekným zvykom, že celé katolícke rodiny spoločne prichádzajú a trávia chvíle na kolenách v adorácii a bdení.

  Dopoludnia budeme pri Božom hrobe sláviť Posvätné čítanie o Pánovom pochovaní a Ranné chvály. Popoludní ukončíme poklonu Novénou, Vešperami a požehnaním veľkonočných jedál – Paschy, ktorú (podľa počasia) požehnáme na nádvorí pred kostolom. Veľkonočné pokrmy jeme až po Obradoch vzkriesenia, aby sme nenarušili posvätný ráz veľkonočného trojdnia.

 1. Na Bielu sobotu po západe slnka začína nový deň – Veľkonočná nedeľa. Spoločne sa všetci zhromaždíme vonku pri ohni – pred kostolom. Nevstupujme do kostola pred obradmi! Veľkonočné obrady vzkriesenia – najkrajšie obrady Sv. Cirkvi, začínajú požehnaním ohňa po zotmení. Kostol, ponorený do tmy, sa osvetlí až po vstupnej procesii. Do kostola vstúpi prvý kňaz so svetlom veľkonočnej sviece. Na tieto obrady nech si každý prinesie sviecu, ktorú si zapálime od paškálu pri vstupe do kostole a potom pri obnove krstných sľubov. So sviecou si prineste aj kryt proti vetru a kvapkaniu vosku.
 2. Záver Posvätného veľkonočného trojdnia bude v nedeľu popoludní slávnostnou Eucharistickou procesiou so Zmŕtvychvstalým, na ktorú vás všetkých pozývame. Návštevy si plánujte tak, aby sme sa všetci mohli zúčastniť tejto procesie. Je dobré zachovať pekný zvyk ako na Božie narodenie, tak aj na Veľkú noc, prvý deň sviatkov zotrvať v rodine.
 3. Od veľkonočnej vigílie do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlievame mariánsku veľkonočnú antifónu „Raduj sa nebies Kráľovná“.
 4. Počas veľkonočného trojdnia môže každý kresťan katolík získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a odpustkový skutok): na Zelený štvrtok – za spev hymnu „Ctíme túto Sviatosť“, na Veľký piatok – pri uctení sv. Kríža v Božom hrobe a na Veľkonočnú vigíliu pri obnove krstných sľubov.
 5. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať:

  František Tomáš, rím. kat., syn rodičov Františka a Heleny rod. Fencákovej, nar. v Snine a bývajúci Dlhom n/Cir. a Jana Ontkocová, rím. kat., dcéra rodičov Stanislava a Márie rod. Gajdošovej, nar. v Humennom a bývajúca v Modrej n/Cir. Sobáš: 29.IV.2017 v Modrej n/Cir.

  Ohlasujú sa po I. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.

 6. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 10., horliteľka p. Anna Polačková.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Emília Polačková

Marta Burdová

xxx

xxx

Timotej Gič

Eliška Fencáková

Utorok

Valéria Čopíková

Nikola Skvašíková

xxx

xxx

Zuzana Dzurková

Zuzana Chvostaľová

Streda

Dominika Fencáková

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Michal Kohut

Jozef Polačko

Štvrtok

Anna Savková

zbor

Erika Gičová

Anna Piškaninová

Piatok

Jozef Hančarik

zbor

Bernard Piškanin

xxx

Sobota

 1. Beáta Kohútová
 2. Michal Chvostaľ
 3. Mária Kohutová
 4. Jozef Kováč
 5. Eva Skarbová
 6. Jozef Piškanin
 7. Miriama Chvostaľová

všetci žalmisti

Epištola:

Bernardína Piškaninová

Veronika Krivjanská

Nedeľa

Mária Chvostaľová

Františka Gičová

Magdaléna Chvostaľová

zbor

Tomáš Tkáč

Marek Makar

Mária Janušová

Michal Kováč

Upratovanie kostola: pondelok, 18 45 hod.:

Mária Cibulová, č.d. 563; Andrea Cilipová, č.d. 625; Adriána Cilipová, č.d. 625; Iveta Cipková, č.d. 422; Marianna Coganová, č.d. 194.

Spoločné upratovanie obidvoch kostolov: utorok a streda, 9 00 hod.: prosíme mužov aj ženy – dobrovoľníkov.

Upratovanie kostola: sobota, po sv. omši.:

Alžbeta Chvostaľová, č.d. 431; Viera Chvostaľová, č.d. 526; Jana Chvostaľová, č.d. 526; Monika Chvostaľová, č.d. 10; Zuzana Chvostaľová, č.d. 586; Miriama Chvostaľová, č.d. 586.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.