Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

Petícia na zvolanie referenda O OCHRANE RODINY

Aliancia na ochranu rodín zbiera podpisy, ktoré sú potrebné na zvolanie referenda O OCHRANE RODINY. O vypísaní referenda rozhoduje podľa ústavy prezident. Pán Andrej Kiska ešte pred II. kolom prezidentských volieb Aliancii potvrdil, že ak referendové otázky budú v súlade s ústavou, tak referendum vypíše. Zároveň súhlasil s tým, aby kvôli šetreniu nákladov bolo referendum spojené s voľbami, pravdepodobne komunálnymi.

 

Petíciu by mal podpísať ten,

  • kto verí, že manželstvo je zväzkom jedného muža a jednej ženy a nie osôb rovnakého pohlavia, teda dvoch mužov alebo dvoch žien;
  • kto nechce, aby si dvaja muži alebo dve ženy žijúce akoby v manželstve  mohli adoptovať dieťa a vychovávať ho v takomto homosexuálnom prostredí;
  • kto nechce, aby zväzok dvoch mužov alebo dvoch žien bol aj právne registrovaný a uznaný za manželstvo;
  • kto nechce, aby sa deťom v materských školách a na 1. stupni základnej školy vysvetľovala sexuálna výchova nezdravým spôsobom.

 

Podpisovanie petície začne v pondelok (28. apríla) v kostole a bude trvať dva týždne. Petíciu môže podpísať ten, kto už má 15 rokov a viac.

Ak máte otázky, rada vám na ne odpovie koordinátorka  za našu farnosť:

Ľubica Koribaničová: lubicakor@gmail.com, alebo osobne 🙂 

 

Podrobnejšie vysvetlenie: Podpíšte petíciu, ak

  1. Ak súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou  – vysvetlenie: Manželstvo bolo vždy zväzkom jedného muža a jednej ženy, ktorí verejne povedali, že chcú vytvoriť rodinu a mať deti. Sú vyvíjané snahy, aby manželstvo mohli uzatvárať aj dvaja muži alebo dve ženy („manželstvo“ dvoch ľudí rovnakého pohlavia).
  2. Ak súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova.vysvetlenie: Manželstvo a rodina, dospelí sú tu pre deti. Nie deti pre dospelých. Neexistuje právo dospelého na dieťa, ale existuje právo dieťaťa na otca a mamu. A keďže aj opustené deti si zaslúžia mamu a otca, v adopčnej politike štátu je dôležité, aby sa bral v prvom rade ohľad na záujem dieťaťa mať kompletnú rodinu s otcom a mamou. Keďže muži a ženy sú odlišní, správajú sa inak a vidia svet trošku odlišne navzájom sa dopĺňajúc, dieťa potrebuje pri výchove vidieť príklady aj muža, aj ženy, ich vzájomnú lásku, úctu a spolužitie, aby samo vedelo budovať zdravé vzťahy. Dvaja muži nemôžu nahradiť mamu, ani dve alebo tri ženy nenahradia dieťaťu otca.
  3. Ak súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré  sú  právnymi normami k 1.3.2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä  uznanie,  registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)? vysvetlenie: V tejto otázke ide o uznanie štátu (registráciu) manželstva osôb rovnakého pohlavia. Európske súdy hovoria, že nie sme povinní prijať registrované partnerstvá. Problémom je, že keď ich už raz prijmeme, práva a povinnosti im patriace nebudú záležať iba na našom parlamente, viaceré nám nadiktujú zvonku Európsky súd pre ľudské práva a Európsky súdny dvor.
  4. Ak súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovaniavysvetlenie: Deti už v materskej škole a na 1. stupni základnej školy majú byť podrobne oboznámení s otázkami sexuality formou permisívnej sexuálnej výchovy, ktorá propaguje u detí a mladistvých takzvaný „bezpečný sex“ – používanie kondómov a hormonálnej antikoncepcie na zabránenie tehotenstvu a akceptuje umelý potrat ako riešenie neplánovaného tehotenstva (mnohoročné skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že takáto sexuálna “výchova” viedla k zvýšeniu počtu tehotenstiev mladistvých, k nárastu pohlavne prenosných chorôb a nárastu umelých potratov). Je jasné, že chceme pre naše deti to najlepšie, a preto ich budeme vždy viesť k zodpovednosti. Taktiež chceme, aby zostalo plne na rodičoch a deťoch akú formu výchovy si zvolia, nie na škole, ktorá bude proti vôli rodičov a detí natláčať deťom do hlavy ideológiu. Žiaden rodič ani dieťa nesmie byť postihované za to, že nesúhlasia s obsahom vzdelávania ohľadom sexuálneho správania a nemienia ideologické cvičenia absolvovať. (nechceme, aby sa u nás opakoval príklad z Nemecka, kde rodičia dostali pokuty a boli vzatí do väzenia).

 

Gender ideológia a sexuálna výchova

Gender ideológia je v momentálnom dianí veľmi aktuálnou témou. Zaoberajú sa ňou rôzni psychológovia, vedci, sociológovia a iní fundovaní odborníci. Množstvo ľudí z bežných radov však ešte stále netuší, čo slovo GENDER v sebe ukrýva a čo všetko so sebou nesie gender ideológia. Gender, alebo rod je ekvivalent pojmu pohlavie, používaný ako výraz pre rozdiel medzi mužmi a ženami z hľadiska spoločenského, kultúrneho a tiež psychologického. Človek sa teda rodí ako člen ľudského rodu a nezáleží, či sa dieťa narodí ako muž alebo žena. Podľa toho, ako sa postaví k mužským a ženským úlohám v živote, podľa toho sa samo rozhodne, či bude mužom alebo ženou.

Gender ideológia sa z tohto hľadiska venuje rozsiahlemu programu tém. Okrem iných je jedným z hlavných okruhov aj sexuálna výchova detí na prvom stupni základnej školy.  Podľa gender ideológií by sa mali deti už v tomto skorom veku oboznámiť s pohlavnými orgánmi a tiež pochopiť pojmy ako sú homosexualita, transexualita a iné. Dokonca by si v tomto veku mali jasne uvedomovať svoju sexualitu a orientáciu. Viete si predstaviť, že s vaším desaťročným dieťaťom bude niekto v tomto príliš včasnom veku v škole (!) rozoberať sex? Prirodzeným vývinom dieťa pochopí celú biológiu človeka bez akejkoľvek ujmy a tiež bez toho, aby si v desiatich rokoch prezeral ilustrované detské knihy s vyobrazenými mužskými a ženskými pohlavnými orgánmi.   Často sa spomína „právo dieťaťa na pravdivú informáciu”, no určite je pre dieťa krajšie a hlavne zdravšie vedieť, že deväť mesiacov žilo v maminkinom brušku ako to, ako prebiehal pôrod.  Dôležitejšie je tiež, aby vedelo, že sa narodilo mamine a ocinovi z lásky, pretože práve láska je potrebná pre ďalší zdravý vývin osobnosti dieťaťa. Väčšina psychických porúch totiž vzniká práve preto, že jedinec nebol dostatočne milovaný.

Žiaľ, žijeme v uponáhľanej dobe, kedy rodičia radšej siahnu po nechutných publikáciách venovaných deťom a ich sexualite, namiesto toho, aby si s nimi sadli a vysvetlili im celú túto záležitosť jemne, mierne a hlavne pochopiteľne pre ich detské hlavičky.

(Natália Turčinová – uverejnené a upravené s dovolením autorky)