Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami"

Ž 33

Adorácia a jej dôležitosť

Najsvätejšou sviatosťou je Eucharistia, lebo v nej je vždy prítomný Ježiš Kristus. Je vrcholom celého kultu a kresťanského života. Preto veriaci majú mať najsvätejšiu Eucharistiu v najväčšej úcte. Táto úcta sa prejavuje nielen účasťou na slávení najsvätejšej Obety a svätým prijímaním, ale aj poklonou. Adorácia, čiže klaňanie sa Kristovi prítomnému vo Sviatosti oltárnej, viedla k zvyku poklonou si uctiť tento nebeský pokrm, ktorý sa nachádza v kostoloch. Tento kult sa opiera o spoľahlivý a pevný bod. Je ním viera v reálnu prítomnosť Krista v konsekrovanom chlebe, ktorý prirodzene vedie k adorácii, čiže k vonkajšiemu a verejnému prejavu tejto viery.  Aj sám Ježiš Kristus pozýva ľudí, aby prichádzali k nemu a čerpali silu: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.” (Mt 11, 28)  Eucharistická adorácia napomáha človeku nasledovať Krista v tichosti a pokore. Človek, ktorý sa o toto usiluje, stáva sa požehnaním pre iných, lebo vnáša do spoločenstva pokoj a radosť. Adorácia je okamih, kedy sa vzdáva Bohu vďaka, kedy každý veriaci môže osobne vyjadriť svoju vieru, dôveru a lásku voči Kristovi.

Cirkev v adorácii zvelebuje Boha, klania sa mu v Duchu a pravde. Klaňanie zahrňuje v sebe všetky druhy modlitieb a prosieb za spásu. Nadovšetko sa s ňou spája vyznanie hriechov a nádej na Božiu milosť. Vzbudzovaním lásky a pokánia Eucharistia pomáha ustavične potláčať hriešnosť, ktorá v pokrstenom naďalej ostáva. Božia dôvernosť s Kristom v tichosti rozjímania robí členov Cirkvi pozornými a otvorenými pre radosť a námahy ľudí a rozširuje srdce pre rozmery sveta. Kresťan prostredníctvom adorácie tajomným spôsobom prispieva k radikálnej premene sveta a k šíreniu evanjelia. Každý človek, ktorý sa modlí k Spasiteľovi, ťahá za sebou celý svet a pozdvihuje ho k Bohu. Z tohto dôvodu pápež Ján Pavol II. povzbudzuje kresťanov, aby pravidelne konali návštevy Krista prítomného v najsvätejšej Sviatosti oltárnej.
„Rozjímanie o Eucharistii predlžuje sväté prijímanie a dovoľuje nám trvalo stretať Krista, pravého Boha a pravého človeka, umožňuje nám, aby na nás hľadel a aby sme zakusovali jeho prítomnosť. Keď o ňom, prítomnom v najsvätejšej Oltárnej sviatosti, rozjímame, Kristus sa približuje k nám a stáva sa nám dôvernejším, než sme mu my. Robí nás účastnými na jeho božskom živote v jednote, ktorá premieňa a prostredníctvom Ducha nám otvára bránu, ktorá nás vedie k Otcovi, ako to sám povedal Filipovi: ,Kto vidí mňa, vidí Otca.’ (Jn 14, 9).”

Ján Pavol II. vyjadruje dôležitosť adorácie slovami: „Cirkev i svet veľmi potrebujú eucharistický kult. Ježiš nás očakáva v tejto Sviatosti lásky. Neľutujme svoj čas a poďme sa s ním stretnúť v adorácii, v rozjímaní plnom viery a buďme ochotní zadosťučiniť za veľké viny a zločiny sveta. Nech naša adorácia nikdy neprestane.”

sviatost

ADORÁCIA – pondelok 3.3.2014 a utorok 4.3.2014

Aj mladí našej farnosti, ktorí sa stretávajú na katechézach sa zapoja do farskej adorácie. Keďže je čas prázdnin, mohli si sami vybrať hodinu, o ktorej prídu pred Eucharistického Krista.

Mladí majú tiež svoje problémy, potreby, nevypovedané tajomstvá srdca. Komu ich môžu zveriť, od koho žiadať pomoc, ak nie od Ježiša?! A Ježiš je živý! On sa tajomným spôsobom skrýva v Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. On nás vypočuje…. Maj odvahu mu všetko povedať, otvoriť si pred ním aj tie najtajnejšie zákutia svojej duše….

Minulý týždeň v utorok sme v prvom čítaní počuli slová apoštola Jakuba:   „Nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte…“ (porov. Jak 4, 2-3) Naučme sa prosiť, nechajme Boha, nech sa stará o nás… prosme o dobrá pre nás i pre našich blízkych, o pokoj v rodinách i vo svete….

Pane Ježišu, zvelebujem ťa, prítomného v Eucharistii, spolu s nepoškvrneným Srdcom Márie, s celým dielom adorácie, z celou Cirkvou a celým ľudstvom, so Svätým Otcom – tvojím námestníkom, s biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi a veriacim ľudom celého sveta. Velebím ťa spolu s nebom a zemou, s anjelmi a svätými, so všetkými rozumnými stvoreniami na zemi. Velebím ťa a vzdávam ti chválu aj v mene tých, ktorí ťa nezvelebujú, ale naopak – popierajú tvoju existenciu, urážajú ťa a znesväcujú. Velebím ťa a vzdávam ti chválu v ich mene, aby ťa aj oni vďaka tvojej milosti začali chváliť v najsvätejšej Eucharistii. Nech sa zem a celé ľudstvo stanú kráľovstvom tvojho eucharistického Srdca skrze zvelebujúce ťa nepoškvrnené Srdce najčistejšej Matky.

Spájam sa s tebou, božský ctiteľ Otca a Najsvätejšej Trojice. Si Hlavou svojho mystického tela, neviditeľnou Hlavou Cirkvi, Hlavou ľudstva vykúpeného tvojou krvou. V spojení so všetkými dušami, s nebom a zemou obetujem ťa Otcovi neustálou adoráciou, zvelebením a chválou Najsvätejšej Trojice.

 

ADORÁCIApondelok 3.3.2014 a utorok 4.3.2014 (oba dni  v rovnaký čas!)

 

ČAS  katechétky a animátorky
7.00 – 8.00 Krivjanská Júlia, Buriková Alžbeta
8.00 – 9.00 Dzurková Zuzana, Kohutová Bianka
9.00 – 10.00 Hajduová Zuzana
10.00 – 11.00 Vološinová Mária
11.00 – 12.00 Piškaninová Patrícia
12.00 – 13.00 Chvostaľová Zuzana
13.00 – 14.00 Štofiková Katarína
14.00 – 15.00 Kohutová Ivana
15.00 – 16.00 Kohutová Veronika, Psárová Simona
16.00 – 17.00 Chvostaľová Miriam

 

  ADORÁCIA – pondelok  3.3.2014  a utorok  4.3.2014   (oba dni  v rovnaký čas!)
   

ČAS

6.A

7.A

8.A

8.B

9.A

1. r SŠ

7.00-7.30 Kohutová Justína Janovčík Marek Hartakaľ Filip Hajdu Samuel Gerboc Peter Lelková Kristína
  Lelková Alžbeta
7.30-8.00 Mesároš Ľuboš Ondika Adam Krivjančin Samuel Burik Jakub Demčák Rebičová Mária
  Dráb Filip          František
8.00-8.30 Gič Timotej Piškanin Gabriel Čovan Ladislav Rada Filip Burdová Slávka Milčík Dávid
 
8.30-9.00 Bončiková Viktória Tkáč František Rada Šimon Piškanin Timotej Fencáková
                Dominika
9.00-9.30 Mikulová Anna Kováčová Zuzana Bednár Martin Piškanin Rafael Vašková Diana
  Dzurková Monika
9.30-10.00 Tomáš Augustín Cilipová Adriána Mikula Štefan Dzurko Kristián
 
10.00-10.30 Piškaninová Jana Fencáková Eliška Džuganová Anna Jakubov Daniel Burda Tomáš Psár Jozef
 
10.30-11.00 Čereviková Gazdová Viktória Gazdová Nikola
          Mária Magdaléna
11.00-11.30 Gerboc Daniel Fencák Šimon Petro Ľuboš Hoľková Patrícia
 
11.30-12.00 Schlimbachová Kohut Joachim Hančárik Samuel
                    Martina
12.00-12.30 Skvašiková Burda Marek
                 Frederika
12.30-13.00 Lelková Mišenko Jakub Jakubov Peter
    Zuzana Alexandra
13.00-13.30 Repková Zuzana Petrová Júlia Šuchtová Timea Škutková Katarína Mesároš Peter Kniž Adam
 
13.30-14.00 Kováčová Zuzana Vološin Marián Barát Dominik
 
14.00-14.30 Harakaľová Soňa Stašková Aurélia Dzurko Samuel
 
14.30-15.00 Demčáková Dzurková Laura Lelková Mária
                 Veronika
15.00-15.30 Škutková Alžbeta Bončíková Eva Tulenková Ema Dzurko Šimon Kohut Daniel
 
15.30-16.00 Petro Tadeáš Gutter Štefan Kohut Lukáš Štofik Jakub
 
16.00-16.30 Hančariková Natália Vaško Branislav Kohutová Karolína Polačko Adam