Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh."

Jn 13

Byť prvým znamená slúžiť

Byť prvým znamená slúžiť (Mk 9,30-37)

O Ježišovom učení platí: Kto chce byť prvý, nech je služobník všetkých.

Sme svedkami, že dnes sa zabúda na plnenie svojich povinností. Minister si úrad a moc nedal sám, dostal ich od svojich voličov a často sa stáva, že kto má slúžiť, byť tu pre iných, dáva pocítiť svoju moc. Každý má povinnosť poslúžiť druhému. A či nie sme svedkami, že čoraz menej je snahy niekomu poslúžiť? Vo svete platí zásada, že staršiemu má poslúžiť mladší, podriadený nadriadenému.
Známe sú slová kráľa Frederika Veľkého:
„Kto riadi a spravuje, nech to robí tak, ako by bol prvý, ktorý má slúžiť.“ Tým, čo riadia a spravujú, pripomína: „Buď posledným, daj prednosť všetkým. Tým si z nikoho neurobíš nepriateľa. Múdri pochopia a primerane odpovedia a hlúpy keď nepochopí, z tvojej múdrosti neubudne.“
Neznamená to, že sa nemáme domáhať svojich práv i svojho miesta v spoločnosti. Ale nepozbavujme týchto práv iných. Skutočnými učiteľmi úcty a služby ľuďom nie sú tí, ktorí majú moc, ale tí, ktorí moci preukazujú úctu po príklade Pána Ježiša.

Ježiš hovorí: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“ (Mk 9,35)

Opravdivý svedok Ježišovej lásky nemá strach byť ministrom – služobníkom. Váži si a cti všetkých. Vidí vo svojom okolí bratov a sestry a nie podriadených…

Modlime sa:
Pane, otvor naše oči, aby sme objavovali tvoju tvár v tvárach bratov a sestier. Otvor naše srdcia, aby sme im mohli preukázať lásku, a ich lásku aby sme vedeli prijímať ako naše obohatenie…