Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Príď, Pane, do svojho svätého chrámu."

Ž 24

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní:


Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať:

  • pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo;
  • za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;
  • za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

Zelený štvrtok – 21.4. – dopoludnia o 9,30 hod bude v Dóme sv. Alžbety v Košiciach „Missa Chrismatis“ – omša svätenia olejov, pri ktorej si kňazi našej Košickej arcidiecézy zhromaždení okolo svojho biskupa obnovia svoje kňazské sľuby. Večerná sv. omša tu, v kostole na Pamiatku Pánovej večere bude o 18,00 hod. Po sv. omši zotrvajme chvíľu v Getsemanskej záhrade pri poklone. Pri večernej adorácii v tento deň možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Veľký Piatok – 22.4. – slávenie utrpenia a smrti Pána. O 9,00 hod. vás pozývame na krížovú cestu. Veľký piatok je dňom pokánia, dodržiavame prísny pôst a zdržujeme sa mäsitého pokrmu. Obrady Veľkého piatku budú o 17,00 hod. Pri nábožnej poklone sv. Krížu na Veľký piatok možno získať úplné odpustky.

Biela sobota – 23.4. – Obrady veľkonočnej vigílie začnú v kostole o 19,30 hod. Počas obradov bude obnova krstných sľubov, pri ktorej môžeme získať úplné odpustky, preto si prineste sviece.